SFS 2021:260 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2021-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur, m.m.

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från krav på
registrering av anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller
lagring av avelsmaterial enligt artikel 85 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjuk-
domar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djur-
hälsa (⬝djurhälsolag⬝).

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:260

Publicerad
den

7 april 2021