SFS 2021:262 Förordning om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

SFS2021-262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid

export av livsmedel

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:1060) om kontroll vid
export av livsmedel ska ha följande lydelse.

1 § Bestämmelser om djurhälsokrav när djur eller produkter exporteras
eller återexporteras från Europeiska unionen till ett tredjeland eller ett
territorium finns i artikel 243.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om
ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa
(⬝djurhälsolag⬝).

Livsmedelsverket får, om villkoren i artikel 243.2 är uppfyllda, besluta i

enskilda fall att export och återexport av produkter av animaliskt ursprung i
stället får ske i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet eller territoriet.

En behörig myndighet får efter ansökan besluta att en anläggning som

bedriver sådan verksamhet som avses i 3 § livsmedelslagen (2006:804) för
export till ett land som inte är medlem i Europeiska unionen, ska ställas
under särskild kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet.

Med medlemsland i Europeiska unionen jämställs
1. Island i fråga om fiskvaror, och
2. Andorra, Liechtenstein, Färöarna, Norge och Schweiz i fråga om

samtliga animaliska livsmedel.

Behörig myndighet enligt denna förordning är den myndighet som enligt

23 § livsmedelsförordningen (2006:813) är behörig att pröva frågor om
godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedels-
anläggningar.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:262

Publicerad
den

7 april 2021