SFS 2021:263 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

SFS2021-263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657)

kompletterar

Beslutat den 1 april 2021

Regeringen tillkännager enligt 1 a § epizootilagen (1999:657) att lagen
kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordningar som epizootilagen kompletterar i de delar

de innehåller bestämmelser som faller inom lagens

tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).

Grundförordningar som epizootilagen kompletterar i de delar

som anges i det följande

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

– artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 5.1 och 5.5,
– artiklarna 11–14, och
– artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av livsmedels-

lagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

SFS

2021:263

Publicerat
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:263

2

– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för epizootilagen, och

– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för epizootilagen.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen, och

– avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:714) av de EU-

bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)