SFS 2021:264 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

SFS2021-264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658)

kompletterar

Beslutat den 1 april 2021

Regeringen tillkännager enligt 1 a § zoonoslagen (1999:658) att lagen
kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordningar som zoonoslagen kompletterar i de delar de

innehåller bestämmelser som faller inom lagens

tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).

Grundförordningar som zoonoslagen kompletterar i de delar

som anges i det följande

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

– artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och kontroll i primär-

produktionen av djur,

– artiklarna 8–10, och
– artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som deltar i

kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen av djur.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för zoonoslagen, och

SFS

2021:264

Publicerat
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:264

2

– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för zoonoslagen.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen, och

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sådana uppgifter

som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:715) av de EU-

bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)