SFS 2021:265 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

SFS2021-265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om

provtagning på djur, m.m. kompletterar

Beslutat den 1 april 2021

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m. att lagen kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m.

kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller

inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m.

kompletterar i de delar som anges i det följande

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

– artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på
negativt provsvar, och

– artikel 20.
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

SFS

2021:265

Publicerat
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:265

2

– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och

– del A, punkt 8 b i bilaga I.
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt IX, kapitel I.I punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
– avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den

6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för
farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller

– artikel 16, och
– artikel 24.1.

Förordningar som inte är grundförordningar och som lagen om

provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i

det följande

7. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av
trikiner i kött, när det gäller

– artiklarna 8–10,
– artikel 12.1,
– artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för

livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter, och

– artikel 12.3 och 12.4.
8. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den

17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering
av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller artikel 9.2
och 9.3.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:718) av de EU-

bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
kompletterar.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

;