SFS 2021:266 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar

SFS2021-266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll

av husdjur, m.m. kompletterar

Beslutat den 1 april 2021

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m. att lagen kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i alla delar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den

8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med
och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avels-
material från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets
direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter
med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

Grundförordningar som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller

inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr
1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (⬝djurhälsolag⬝).

Grundförordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i följande delar

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen

SFS

2021:266

Publicerat
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:266

2

� artikel 3.2 c, när det gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till

godkända kontrollprogram enligt artikel 7,

� artikel 7, när det gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,

och

� artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i

kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Förordning som inte är grundförordning och som lagen om

kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i följande delar

5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den

17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering
av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), när det gäller artikel 9.2 och
9.3.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:719) av de EU-

bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
kompletterar.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)