SFS 2021:266 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar

SFS2021-266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:FRGPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:NDHLON+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JZGHQV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Tillk�nnagivande </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av de EU-best�mmelser som lagen (2006:807) om kontroll </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av husdjur, m.m. kompletterar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutat den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen tillk�nnager enligt 2 � lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, <br/>m.m. att lagen kompletterar f�ljande best�mmelser i EU:s f�rordningar.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Grundf�rordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>kompletterar i alla delar </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1012 av den</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor f�r avel, handel med <br/>och inf�rsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avels-<br/>material fr�n dem och om �ndring av f�rordning (EU) nr 652/2014, r�dets <br/>direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upph�vande av vissa akter <br/>med avseende p� djuravel (f�rordningen om djuravel). </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Grundf�rordningar som lagen om kontroll av husdjur, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>kompletterar i de delar de inneh�ller best�mmelser som faller </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>inom lagens till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/625 av den 15 mars</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla <br/>till�mpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av best�mmelser om <br/>djurs h�lsa och djurskydd, v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr <br/>396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr <br/>652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr <br/>1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, <br/>2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr <br/>882/2004, r�dets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, <br/>91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut <br/>92/438/EEG (f�rordningen om offentlig kontroll). </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av <br/>vissa akter med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag). </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Grundf�rordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>kompletterar i f�ljande delar </b></p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2160/2003 av den</p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">17 november 2003 om bek�mpning av salmonella och vissa andra livs-<br/>medelsburna zoonotiska smitt�mnen </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:266</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerat <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:266</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"> artikel 3.2 c, n�r det g�ller kontroll av djurh�llare som �r anslutna till</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">godk�nda kontrollprogram enligt artikel 7, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"> artikel 7, n�r det g�ller kontrollprogram vid prim�rproduktion av djur,</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"> artikel 12, i den del best�mmelsen avser laboratorier som deltar i</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">kontrollprogram enligt artikel 7 i prim�rproduktionen av djur. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rordning som inte �r grundf�rordning och som lagen om </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i f�ljande delar </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. Kommissionens genomf�randef�rordning (EU) nr 2015/262 av den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">17 februari 2015 om fastst�llande av best�mmelser i enlighet med r�dets <br/>direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad g�ller metoder f�r identifiering <br/>av h�stdjur (f�rordning om pass f�r h�stdjur), n�r det g�ller artikel 9.2 och <br/>9.3. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Detta tillk�nnagivande ers�tter tillk�nnagivandet (2019:719) av de EU-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">best�mmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. <br/>kompletterar. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Tillk�nnagivande

av de EU-best�mmelser som lagen (2006:807) om kontroll

av husdjur, m.m. kompletterar

Beslutat den 1 april 2021

Regeringen tillk�nnager enligt 2 � lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m. att lagen kompletterar f�ljande best�mmelser i EU:s f�rordningar.

Grundf�rordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i alla delar

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1012 av den

8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor f�r avel, handel med
och inf�rsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avels-
material fr�n dem och om �ndring av f�rordning (EU) nr 652/2014, r�dets
direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upph�vande av vissa akter
med avseende p� djuravel (f�rordningen om djuravel).

Grundf�rordningar som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i de delar de inneh�ller best�mmelser som faller

inom lagens till�mpningsomr�de

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla
till�mpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av best�mmelser om
djurs h�lsa och djurskydd, v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr
1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av
Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, r�dets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut
92/438/EEG (f�rordningen om offentlig kontroll).

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av
vissa akter med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag).

Grundf�rordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m.

kompletterar i f�ljande delar

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bek�mpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smitt�mnen

SFS

2021:266

Publicerat
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:266

2

 artikel 3.2 c, n�r det g�ller kontroll av djurh�llare som �r anslutna till

godk�nda kontrollprogram enligt artikel 7,

 artikel 7, n�r det g�ller kontrollprogram vid prim�rproduktion av djur,

och

 artikel 12, i den del best�mmelsen avser laboratorier som deltar i

kontrollprogram enligt artikel 7 i prim�rproduktionen av djur.

F�rordning som inte �r grundf�rordning och som lagen om

kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i f�ljande delar

5. Kommissionens genomf�randef�rordning (EU) nr 2015/262 av den

17 februari 2015 om fastst�llande av best�mmelser i enlighet med r�dets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad g�ller metoder f�r identifiering
av h�stdjur (f�rordning om pass f�r h�stdjur), n�r det g�ller artikel 9.2 och
9.3.

Detta tillk�nnagivande ers�tter tillk�nnagivandet (2019:719) av de EU-

best�mmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
kompletterar.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;