SFS 2021:267 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2021-267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

dels att 10 b och 10 e §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 o §, av följande lydelse.

10 b §3 Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § ska placera till-
gångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna
ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens
ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Pensionsstiftelsens tillgångar ska till övervägande del placeras på

reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES). Placeringar i finansiella instrument och
andra tillgångar som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, en
MTF-plattform eller en OTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats
utanför EES ska hållas på aktsamma nivåer.

Pensionsstiftelsen får beakta miljöfaktorer, sociala faktorer och företags-

styrningsfaktorer (hållbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut.

10 e §4 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och
som placerar medel i aktier som är upptagna till handel på en reglerad
marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för
sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det
framgå hur stiftelsen integrerar aktieägarengagemanget i sin placerings-
strategi.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen
1. övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar medel i

(portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella
resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och
bolagsstyrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2019:825.
4 Senaste lydelse 2020:394.

SFS

2021:267

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:267

2

10 o § När det gäller kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser får avtal
ingås om avvikelse från 10 l�10 n §§ i fråga om

1. vilken information som ska lämnas, och
2. när, hur och av vem informationen ska lämnas.
När det gäller pensionsutfästelser som följer av en överenskommelse

mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, får
avtal enligt första stycket ingås av avtalsparterna.

När det gäller andra kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser än

sådana som anges i andra stycket, får pensionsstiftelser och arbetsgivare
ingå avtal enligt första stycket med kollektivavtalsparterna.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)