SFS 2021:267 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2021-267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:NTWVMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HKZLGA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TLBEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pensionsutf�stelse m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1967:531) om <br/>tryggande av pensionsutf�stelse m.m. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels </i>att 10 b och 10 e �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 10 o �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 b �</b>3 S�dana pensionsstiftelser som avses i 9 a � ska placera till-<br/>g�ngarna p� ett s�dant s�tt att l�mplig riskspridning uppn�s. Tillg�ngarna <br/>ska placeras p� det s�tt som b�st gagnar dem som omfattas av stiftelsens <br/>�ndam�l och ocks� i �vrigt p� ett aktsamt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Pensionsstiftelsens tillg�ngar ska till �verv�gande del placeras p� </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">reglerade marknader eller motsvarande marknader utanf�r Europeiska eko-<br/>nomiska samarbetsomr�det (EES). Placeringar i finansiella instrument och <br/>andra tillg�ngar som inte �r f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad, en <br/>MTF-plattform eller en OTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats <br/>utanf�r EES ska h�llas p� aktsamma niv�er. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Pensionsstiftelsen f�r beakta milj�faktorer, sociala faktorer och f�retags-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">styrningsfaktorer (h�llbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 e �</b>4 En pensionsstiftelse som avses i 9 a � andra eller tredje stycket och <br/>som placerar medel i aktier som �r upptagna till handel p� en reglerad <br/>marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer f�r <br/>sitt aktie�garengagemang i fr�ga om s�dana aktier. Av principerna ska det <br/>framg� hur stiftelsen integrerar aktie�garengagemanget i sin placerings-<br/>strategi. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Principerna ska beskriva hur stiftelsen <br/>1. �vervakar relevanta fr�gor om bolag som den placerar medel i</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(portf�ljbolag), d�ribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella <br/>resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och milj�m�ssiga p�verkan och <br/>bolagsstyrning, </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. f�r dialoger med f�retr�dare f�r portf�ljbolag,<br/>3. ut�var r�str�tt och andra r�ttigheter som �r knutna till aktieinnehavet,<br/>4. samarbetar med andra aktie�gare,<br/>5. kommunicerar med relevanta intressenter i portf�ljbolag, och<br/>6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om <br/>verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen. <br/>3 Senaste lydelse 2019:825. <br/>4 Senaste lydelse 2020:394. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:267</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:267</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>10 o �</b> N�r det g�ller kollektivavtalsgrundade pensionsutf�stelser f�r avtal <br/>ing�s om avvikelse fr�n 10 l10 n �� i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. vilken information som ska l�mnas, och<br/>2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas.<br/>N�r det g�ller pensionsutf�stelser som f�ljer av en �verenskommelse</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, f�r <br/>avtal enligt f�rsta stycket ing�s av avtalsparterna. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">N�r det g�ller andra kollektivavtalsgrundade pensionsutf�stelser �n </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">s�dana som anges i andra stycket, f�r pensionsstiftelser och arbetsgivare <br/>ing� avtal enligt f�rsta stycket med kollektivavtalsparterna. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutf�stelse m.m.

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutf�stelse m.m.

dels att 10 b och 10 e �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 10 o �, av f�ljande lydelse.

10 b �3 S�dana pensionsstiftelser som avses i 9 a � ska placera till-
g�ngarna p� ett s�dant s�tt att l�mplig riskspridning uppn�s. Tillg�ngarna
ska placeras p� det s�tt som b�st gagnar dem som omfattas av stiftelsens
�ndam�l och ocks� i �vrigt p� ett aktsamt s�tt.

Pensionsstiftelsens tillg�ngar ska till �verv�gande del placeras p�

reglerade marknader eller motsvarande marknader utanf�r Europeiska eko-
nomiska samarbetsomr�det (EES). Placeringar i finansiella instrument och
andra tillg�ngar som inte �r f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad, en
MTF-plattform eller en OTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats
utanf�r EES ska h�llas p� aktsamma niv�er.

Pensionsstiftelsen f�r beakta milj�faktorer, sociala faktorer och f�retags-

styrningsfaktorer (h�llbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut.

10 e �4 En pensionsstiftelse som avses i 9 a � andra eller tredje stycket och
som placerar medel i aktier som �r upptagna till handel p� en reglerad
marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer f�r
sitt aktie�garengagemang i fr�ga om s�dana aktier. Av principerna ska det
framg� hur stiftelsen integrerar aktie�garengagemanget i sin placerings-
strategi.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen
1. �vervakar relevanta fr�gor om bolag som den placerar medel i

(portf�ljbolag), d�ribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella
resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och milj�m�ssiga p�verkan och
bolagsstyrning,

2. f�r dialoger med f�retr�dare f�r portf�ljbolag,
3. ut�var r�str�tt och andra r�ttigheter som �r knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktie�gare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portf�ljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2019:825.
4 Senaste lydelse 2020:394.

SFS

2021:267

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:267

2

10 o � N�r det g�ller kollektivavtalsgrundade pensionsutf�stelser f�r avtal
ing�s om avvikelse fr�n 10 l10 n �� i fr�ga om

1. vilken information som ska l�mnas, och
2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas.
N�r det g�ller pensionsutf�stelser som f�ljer av en �verenskommelse

mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, f�r
avtal enligt f�rsta stycket ing�s av avtalsparterna.

N�r det g�ller andra kollektivavtalsgrundade pensionsutf�stelser �n

s�dana som anges i andra stycket, f�r pensionsstiftelser och arbetsgivare
ing� avtal enligt f�rsta stycket med kollektivavtalsparterna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

;