SFS 2021:268 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2021-268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:RAJUIV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:KSXEOJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GSANQR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:293) om utl�ndska </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>verksamhet i Sverige </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 6 � lagen (1998:293) om <br/>utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts verksamhet i <br/>Sverige3 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>6 �</b>4 Med <i>skadef�rs�kring</i> f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses <br/>i 2 kap. 11 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043). </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>livf�rs�kring</i> f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">12 � f�rs�kringsr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>�terf�rs�kring</i> f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses i 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">9 � f�rs�kringsr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>tj�nstepension</i> f�rst�s i denna lag s�dana avtal som ett utl�ndskt </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">tj�nstepensionsinstitut ing�r med arbetsgivare och som syftar till att trygga <br/>f�rm�ner som har samband med yrkesut�vning och som </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. betalas ut i form av eng�ngsbelopp eller periodiska utbetalningar och</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">beror av att en eller flera personer uppn�r eller f�rv�ntas uppn� en viss �lder, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kompletterar f�rm�ner enligt 1 och tillhandah�lls sekund�rt i form av</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">utbetalningar vid d�dsfall, invaliditet eller upph�rande av anst�llning eller i <br/>form av bidrag eller tj�nster vid sjukdom, medell�shet eller d�dsfall. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fj�rde stycket g�ller �ven s�dana avtal om tj�nstepension som tecknas f�r </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">egen r�kning av egenf�retagare. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning som betalas i form av livr�nta eller sjukr�nta tillh�r liv-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rs�kring, om ers�ttningen betalas fr�n en livf�rs�kring, och skade-<br/>f�rs�kring, om ers�ttningen betalas fr�n en skadef�rs�kring. Om en s�dan <br/>r�nta har k�pts i ett livf�rs�kringsf�retag, ska den dock i detta f�retag h�ra <br/>till livf�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dan livr�nta eller sjukr�nta som tillh�r skadef�rs�kring g�ller de </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">s�rskilda best�mmelserna om livf�rs�kring i 5 kap. 2, 5 och 11 �� samt <br/>7 kap. 412 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om <br/>verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen. <br/>3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123. <br/>4 Senaste lydelse 2020:396. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:268</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:268</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:293) om utl�ndska

f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 6 � lagen (1998:293) om
utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige3 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
6 �
4 Med skadef�rs�kring f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses
i 2 kap. 11 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).

Med livf�rs�kring f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses i 2 kap.

12 � f�rs�kringsr�relselagen.

Med �terf�rs�kring f�rst�s i denna lag s�dan f�rs�kring som avses i 1 kap.

9 � f�rs�kringsr�relselagen.

Med tj�nstepension f�rst�s i denna lag s�dana avtal som ett utl�ndskt

tj�nstepensionsinstitut ing�r med arbetsgivare och som syftar till att trygga
f�rm�ner som har samband med yrkesut�vning och som

1. betalas ut i form av eng�ngsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppn�r eller f�rv�ntas uppn� en viss �lder,
eller

2. kompletterar f�rm�ner enligt 1 och tillhandah�lls sekund�rt i form av

utbetalningar vid d�dsfall, invaliditet eller upph�rande av anst�llning eller i
form av bidrag eller tj�nster vid sjukdom, medell�shet eller d�dsfall.

Fj�rde stycket g�ller �ven s�dana avtal om tj�nstepension som tecknas f�r

egen r�kning av egenf�retagare.

Ers�ttning som betalas i form av livr�nta eller sjukr�nta tillh�r liv-

f�rs�kring, om ers�ttningen betalas fr�n en livf�rs�kring, och skade-
f�rs�kring, om ers�ttningen betalas fr�n en skadef�rs�kring. Om en s�dan
r�nta har k�pts i ett livf�rs�kringsf�retag, ska den dock i detta f�retag h�ra
till livf�rs�kring.

F�r s�dan livr�nta eller sjukr�nta som tillh�r skadef�rs�kring g�ller de

s�rskilda best�mmelserna om livf�rs�kring i 5 kap. 2, 5 och 11 �� samt
7 kap. 412 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.
4 Senaste lydelse 2020:396.

SFS

2021:268

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

2021:268

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

;