SFS 2021:268 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2021-268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 6 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige3 ska ha följande lydelse.

1 kap.
6 §
4 Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses
i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

12 § försäkringsrörelselagen.

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 1 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt

tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare och som syftar till att trygga
förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av

utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Fjärde stycket gäller även sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör liv-

försäkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skade-
försäkring, om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan
ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra
till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt
7 kap. 4�12 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.
4 Senaste lydelse 2020:396.

SFS

2021:268

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

2021:268

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)