SFS 2021:269 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

SFS2021-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag

dels att 1 kap. 4, 16 och 17 §§, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2, 3,

6 och 16 §§, 14 kap. 12 och 14 §§, 15 kap. 5, 10 och 13 §§ och 16 kap. 22 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 3 a § och 8 kap. 3 a och

6 a §§, och närmast före 4 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
4 §
Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring enligt 2 kap. 11 §
som tecknas för en arbetstagare, har samband med yrkesutövning och där
utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetal-
ningar) är beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas
uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana
försäkringar.

Med tjänstepensionsförsäkring avses också försäkring enligt första

stycket som tecknas

1. av en egenföretagare för egen räkning,
2. av staten för en riksdagsledamot,
3. av staten för en nämndeman i domstol,
4. av en kommun eller en region för en förtroendevald,
5. för en förtroendevald som har utsetts att företräda en arbetsgivar- eller

arbetstagarorganisation eller har utsetts till ledamot av ett beslutande organ
inom en sådan organisation, eller

6. för en person med ett uppdrag som är jämförbart med de uppdrag som

avses i 2�5.

16 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution för tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av
bestämmelserna i den lagen ska det som sägs om försäkringsföretag avse
tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av 9 kap. 14 § tredje stycket lagen
om försäkringsdistribution, får avgiften inte vara så stor att tjänste-
pensionsföretaget därefter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 § denna lag.

När det gäller lämnande av information vid distribution av kollektiv-

avtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar eller gruppförsäkringar får avtal

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:269

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

ingås om avvikelse från första stycket och bestämmelserna i lagen om
försäkringsdistribution i fråga om

1. vilken information som ska lämnas, och
2. när, hur och av vem informationen ska lämnas.
När det gäller tjänstepensionsförsäkringar som följer av en överens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-
tagarorganisation, får avtal enligt andra stycket ingås av avtalsparterna.

När det gäller andra tjänstepensionsförsäkringar än sådana som anges i

tredje stycket eller gruppförsäkringar, får tjänstepensionsföretag ingå avtal
enligt andra stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses
företräda de försäkrade.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen
av 16 § första stycket.

4 kap.


Information om kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring m.m.


3 a § När det gäller kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar
eller gruppförsäkringar får avtal ingås om avvikelse från 2 och 3 §§ i fråga
om

1. vilken information som ska lämnas, och
2. när, hur och av vem informationen ska lämnas.
När det gäller tjänstepensionsförsäkringar som följer av en överens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-
tagarorganisation, får avtal enligt första stycket ingås av avtalsparterna.

När det gäller andra tjänstepensionsförsäkringar än sådana som anges i

andra stycket eller gruppförsäkringar, får tjänstepensionsföretag ingå avtal
enligt första stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses
företräda de försäkrade.

6 kap.


6 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska till övervägande del
investeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför
EES. Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är
föremål för handel på en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-
plattform eller en motsvarande marknadsplats utanför EES ska hållas på akt-
samma nivåer.

7 kap.


1 § Ett tjänstepensionsföretag ska vid varje tidpunkt, utöver tillgångar som
krävs för skuldtäckning enligt 6 kap. 12 §, ha en tillräcklig kapitalbas.

Kapitalbasen ska minst uppgå till det riskkänsliga kapitalkravet beräknat

enligt 8 kap. 1�6 a §§. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än det
högsta av minimikapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 7�12 §§ eller
garantibeloppet enligt 8 kap. 13 och 14 §§.

2 § Kapitalbasen får omfatta följande poster:

1. inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital,
2. konsolideringsfond,
3. övrigt eget kapital, och
4. säkerhetsreserv och andra obeskattade reserver.

2021:269

background image

3

SFS

8 kap.


2 § Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas genom en justerad
sammanläggning av kapitalkraven för marknadsrisk enligt 3 § och
försäkringsrisk enligt 4 § med tillägg av kapitalkravet för operativ risk enligt
5 §. Det riskkänsliga kapitalkravet ska därefter minskas med

1. ett justeringsbelopp enligt 6 §, och
2. ett justeringsbelopp enligt 6 a §.

3 § Kapitalkravet för marknadsrisk ska beräknas genom en justerad
sammanläggning av kapitalkraven för

1. ränterisk,
2. aktiekursrisk,
3. fastighetsprisrisk,
4. ränteskillnadsrisk,
5. valutakursrisk,
6. koncentrationsrisk, och
7. risk som hänför sig till infrastrukturinvesteringar som medför en be-

gränsad investeringsrisk och som uppfyller grundläggande krav på miljö-
mässig hållbarhet (godkända infrastrukturinvesteringar).

3 a § Samhällsintresset av att godkända infrastrukturinvesteringar
kommer till stånd ska beaktas vid beräkningen av det kapitalkrav som avses
i 3 § 7.

6 § Justeringsbeloppet enligt 2 § 1 ska motsvara den minskning av
tjänstepensionsföretagets oförutsedda förluster som beror på

1. att företagets åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkrade

eller andra ersättningsberättigade minskar till följd av villkoren i
försäkringsavtalet,

2. att företagets uppskjutna skatt förändras, eller
3. en kombination av 1 och 2.

6 a § Justeringsbeloppet enligt 2 § 2 ska motsvara den skillnad som upp-
står om de försäkringstekniska avsättningarna för försäkringar enligt 2 kap.
11 § klass I b (tilläggsförsäkringar) uppgår till ett lägre belopp enligt 5 kap.
2 § än enligt de regler för extern redovisning som tjänstepensionsföretaget
tillämpar.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 2�6 a §§, och
2. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 14 §.

14 kap.


12 § Finansinspektionen får besluta om ett tillägg till det riskkänsliga
kapitalkravet (kapitaltillägg) för ett tjänstepensionsföretag, om

1. företagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger

till grund för beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap.
1�6 a §§, eller

2. företagets företagsstyrningssystem avviker väsentligt från kraven i

9 kap. 1 §, samtidigt som avvikelserna medför att företaget inte kan garan-
tera en korrekt identifiering, mätning, övervakning, hantering och rappor-

2021:269

background image

4

SFS

tering av de risker som företaget exponeras för eller kan komma att bli
exponerat för och det är osannolikt att bristerna kan åtgärdas inom skälig tid.

14 § Efter ett beslut om kapitaltillägg ska tjänstepensionsföretagets risk-
känsliga kapitalkrav utgöras av summan av kapitaltillägget och det
riskkänsliga kapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1�6 a §§.

15 kap.


5 § Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga ka-
pitalkravet enligt 8 kap. 1�6 a §§, i förekommande fall efter beslut om
kapitaltillägg enligt 14 kap., ska företaget inom två månader från det att
bristen upptäcktes

1. upprätta en åtgärdsplan för att åter uppfylla det riskkänsliga kapital-

kravet inom högst tolv månader från samma tidpunkt, och

2. överlämna planen till Finansinspektionen.
Om ett tjänstepensionsföretag inte fullgör sina skyldigheter enligt första

stycket, får inspektionen förelägga företaget att fullgöra skyldigheterna.

Ett tjänstepensionsföretag ska vidta de åtgärder som anges i åtgärds-

planen.

10 § Finansinspektionen får begränsa ett tjänstepensionsföretags
förfoganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i
Sverige, om

1. företaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska

avsättningar,

2. företaget inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap.

1�6 a §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap.,
och det finns särskilda omständigheter som ger anledning att befara att
företagets finansiella ställning kommer att försämras ytterligare,

3. företaget inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7�12 §§ eller

garantibeloppet enligt 8 kap. 13 §, eller

4. det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara

nödvändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna, de försäk-
rade och andra ersättningsberättigade har.

Finansinspektionen får besluta hur tjänstepensionsverksamheten ska dri-

vas efter ett beslut enligt första stycket.

13 § Finansinspektionen får återkalla ett tjänstepensionsföretags tillstånd,
om företaget

1. inte längre uppfyller kraven för tillstånd,
2. inte inom ett år från det tillstånd gavs har börjat driva sådan verksamhet

som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit tjänste-

pensionsverksamhet,

4. inte inom två månader från det att bristen i fråga om uppfyllelse av det

riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1�6 a §§, i förekommande fall efter
beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., konstaterades har upprättat en
åtgärdsplan enligt 5 § och överlämnat den till Finansinspektionen,

5. inte inom de tidsfrister som anges i 5�7 §§ har vidtagit sådana åtgärder

för att åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1�6 a §§, i
förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., som finns
angivna i en åtgärdsplan med eventuella ändringar till följd av ett
föreläggande enligt 6 §, eller

2021:269

background image

5

SFS

6. i annat fall allvarligt åsidosätter bestämmelser som gäller för företagets

verksamhet.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen meddela en

varning, om det är tillräckligt.

16 kap.


22 § När ett tjänstepensionsföretag är dotterföretag till ett företag som
skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget var ett
försäkringsföretag eller till ett blandat finansiellt holdingföretag, ska be-
räkningen av gruppsolvens göras med hänsyn även till det moderföretaget.
Beräkningen ska göras enligt 15�17 och 20 §§.

Vid beräkningen enligt första stycket ska moderföretaget hanteras som ett

tjänstepensionsföretag som omfattas av

1. bestämmelserna om riskkänsligt kapitalkrav i 8 kap. 1�6 a §§, och
2. villkor enligt 7 kap. 2�7 §§ för att poster ska få ingå i kapitalbasen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.
2. För investeringar som ett företag har gjort före ikraftträdandet gäller

äldre föreskrifter om beräkning av kapitalkravet för marknadsrisk, om det
leder till ett lägre kapitalkrav.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2021:269