SFS 2021:271 Förordning om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag

SFS2021-271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:809) om

tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2019:809) om tjänste-
pensionsföretag ska ha följande lydelse.

5 kap.
2 §
1 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepen-
sionsföretag meddela föreskrifter om

1. vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen av 1 kap. 16 §,
2. vad en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 § ska innehålla,
3. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

4. vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 kap.

2 §,

5. innehållet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 §,
6. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 §,

7. villkor för upplåning enligt 4 kap. 7 §,
8. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 1�6 §§,

9. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 §,
10. värdering av de tillgångar som avses i 6 kap. 14 § till verkligt värde,
11. förande av register enligt 6 kap. 16 §,
12. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i

kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 7 kap. 2�7 §§,

13. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 2�6 a §§,
14. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 §,
15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 §§ ska gälla för dem som är

verksamma i ett tjänstepensionsföretag,

16. innehållet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 §,
17. innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt

9 kap. 5 §,

18. vad redogörelsen enligt 9 kap. 7 § ska innehålla,
19. uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 9 kap. 10 §,
20. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 §,
21. uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 9 kap. 12 §,
22. uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 §,

1 Senaste lydelse 2020:409.

SFS

2021:271

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:271

2

23. innehållet i systemet för riskhantering enligt 9 kap. 15 § samt omfatt-

ningen av riskerna i detta system,

24. kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 9 kap.

16 §,

25. hur en bedömning av externa värderingar enligt 9 kap. 17 § ska

genomföras,

26. vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 §

och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 §,

27. vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås

enligt 9 kap. 23 § och innehållet i ett sådant avtal,

28. vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 14 kap. 5 § och när de ska lämnas,

29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 § ska lämnas till Finansinspek-

tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

30. innehållet i en åtgärdsplan enligt 15 kap. 5 §,
31. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 §,
32. hur och när den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade

kapitalkravet ska beräknas enligt 16 kap. 15�17, 20 och 22 §§,

33. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 16 kap. 18 §,

34. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

16 kap. 21 § andra stycket,

35. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

16 kap. 23, 27 och 33 §§,

36. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 §, och
37. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

16 kap. 31 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)