SFS 2021:273 Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

SFS2021-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på

hyran under första kvartalet 2021

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om
en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en
rabatt på hyran under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021
svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 31 mars 2021 i ärende SA.62272 (2021/N).

Mottagare av stöd
5 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit
avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i
1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard
för svensk näringsgrensindelning (SNI):

1. 451, 452, 454, 472�477, 478, 551�553, 559, 561�563, 772 eller
2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 74.201, 77.110, 79.110, 79.120,

79.900, 82.300, 85.510, 85.522, 85.530, 86.230, 86.904-86.905, 90.010,
90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119, 93.120, 93.130, 93.210,
93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290,
96.012, 96.021, 96.022, 96.040 och 96.090.

Förutsättningar för stöd
6 §
Som förutsättning för stöd gäller att

1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresförhållande

med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som
helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under den

period som anges i 1 §, och

1 Jfr prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203.

SFS

2021:273

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:273

3. senast den 31 maj 2021 en överenskommelse har ingåtts skriftligen

mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden i 1 §,
där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma
period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

7 § Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk med avseende på en
hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 § Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

1. är en statlig myndighet,
2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd för-
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i för-
draget, eller

3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kom-

missionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre mark-
naden.

Stödets storlek
9 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 pro-
cent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyres-
gästen har kommit överens om för perioden som anges i 1 §.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga

ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras
för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i
samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges
i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

1. stöd enligt denna förordning,
2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokal-

hyresgäster fått rabatt på hyran,

3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838)

om omställningsstöd för maj�juli 2020, och

4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer

och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19.

Handläggning av stödärenden
10 §
Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms,

Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om fastigheten ligger i �stergötlands,

Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge

eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands

eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, �rebro,

Dalarnas eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands

eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens

eller Norrbottens län.

background image

3

SFS

2021:273

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete

med stödet.

11 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges
i 10 § första stycket senast den 30 juni 2021.

12 § En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Bover-
ket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

13 § En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att
bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5�9 §§.

14 § Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd
15 §
Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd
16 §
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt
denna förordning.

Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som

behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
17 §
Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt 18 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav av stöd
18 §
Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska läns-
styrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Kravet
eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
19 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter
20 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-
ordning.

background image

4

SFS

2021:273

�verklagande
21 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt
eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där an-

sökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)