SFS 2021:274 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver att 7 och 17 §§ förordningen (2021:126) om om-
ställningsstöd för augusti 2020–april 20211 ska ha följande lydelse.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjäns-
ter som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsätt-
ningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringverksam-
het som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valuta-
handel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tilläm-
pat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en beräk-

ning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska netto-
omsättningen för perioden anses vara noll kronor.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:273) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvar-
talet 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad
anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

17 §2 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om före-
taget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som

anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) i egenskap av hyresgäst
har ingått ett sådant avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till
stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyres-
gäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021, ska omställnings-
stödet även minskas med belopp som hyresvärden har fått eller

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:211.

SFS

2021:274

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:274

kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En sådan minskning ska dock
endast ske till den del som stödet avser hyra som enligt 15 § ska anses belöpa
sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari
2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för
mars 2020–februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

;