SFS 2021:275 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-
ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:275

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:275

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

144. stödverksamhet hos Boverket
enligt förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av
bostäder för unga, förordningen
(2018:199) om stöd för innovativt
och hållbart byggande av bostäder,
förordningen (2020:893) om omsätt-
ningsstöd till enskilda näringsidkare
för mars–juli 2020, förordningen
(2021:143) om omsättningsstöd till
enskilda näringsidkare för augusti
2020–februari 2021, förordningen
(2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020–februari
2021, förordningen (2020:237) om
statligt stöd när vissa lokalhyres-
gäster fått rabatt på hyran och förord-
ningen (2021:273) om statligt stöd
när vissa lokalhyresgäster fått rabatt
på hyran under första kvartalet 2021

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

1 Senaste lydelse 2021:214.