SFS 2021:276 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

SFS2021-276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om mediestödsförordningen (2018:2053)

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §1 Vid prövningen av frågor om redaktionsstöd för 2021 ska med
allmänt nyhetsmedium även avses en del av en radiokanal om denna del har
till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och också har ett redak-
tionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling
som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning
av för demokratin grundläggande skeenden.

4 §2 Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela

innehållet, eller när det gäller redaktionsstöd för 2021 minst 40 procent av
hela innehållet,

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av

nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets
hela innehåll,

3. är allmänt tillgängliga,
4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
5. har en ansvarig utgivare,
6. följer god medieetisk sed,
7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer

med funktionsnedsättning,

8. är riktade till en svensk målgrupp,
9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet),

eller när det gäller redaktionsstöd för år 2021 minst 15 gånger per år, och

10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).
Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den

tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska
förutsättningar beaktas.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2021.

1 Tidigare 3 a § upphävd genom 2020:743.
2 Senaste lydelse 2020:743.

SFS

2021:276

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:276

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)