SFS 2021:277 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

SFS2021-277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om mediestödsförordningen (2018:2053)1

dels att 3 a § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §2 Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela

innehållet,

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av

nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets
hela innehåll,

3. är allmänt tillgängliga,
4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
5. har en ansvarig utgivare,
6. följer god medieetisk sed,
7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer

med funktionsnedsättning,

8. är riktade till en svensk målgrupp,
9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och
10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).
Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den

tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska
förutsättningar beaktas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 a § 2021:276.
2 Senaste lydelse 2021:276.

SFS

2021:277

Publicerad
den

9 april 2021