SFS 2021:278 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2021-278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver1 att 5 b och 13 a §§ förundersökningskungörelsen
(1947:948)2 ska ha följande lydelse.

5 b §3 Om en målsägande bedöms ha behov av särskilda skyddsåtgärder
enligt 13 f § ska, om förundersökningen inte motverkas eller polisens eller
åklagarens arbete inte avsevärt försvåras,

1. förhör med målsäganden hållas i lokaler som är avsedda för detta

ändamål,

2. upprepade förhör med målsäganden hållas av samma förhörsledare,

och

3. förhör med målsäganden som avser brott enligt 4 kap. 1�5 §§ och

6 kap. brottsbalken och lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning
av kvinnor hållas av en person av visst kön om målsäganden begär det.

Första stycket 3 gäller även förhör som avser brott där målsäganden har

utsatts för våld av en misstänkt som är närstående eller tidigare närstående
till målsäganden eller där omständigheterna är sådana att målsäganden har
ett befogat intresse av att förhör hålls av en person av visst kön.

13 a §4 Målsäganden ska så snart som möjligt underrättas om att åklagaren
under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk med anledning
av brott och om möjligheterna för målsäganden att få ersättning enligt
brottsskadelagen (2014:322). Vårdnadshavaren till ett barn som har bevitt-
nat brott ska underrättas om möjligheterna till brottsskadeersättning enligt
brottsskadelagen, om inte vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. I sam-
band med underrättelserna bör också på lämpligt sätt upplysning lämnas om
de regler som gäller för handläggningen av sådana anspråk.

Om brottet är sådant att det kan bli fråga om att förordna ett målsägande-

biträde enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde eller att meddela kon-
taktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller om målsäganden
har behov av särskilda skyddsåtgärder enligt 13 f § ska målsäganden så snart
som möjligt underrättas om de regler som gäller för förordnande av måls-
ägandebiträde eller meddelande av kontaktförbud samt om vilka skydds-
åtgärder som finns och om möjlighet till alternativt boende.

Målsäganden ska så snart som möjligt informeras om

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande
av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av
rådets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
2 Kungörelsen omtryckt 1969:589.
3 Senaste lydelse 2015:477.
4 Senaste lydelse 2015:647.

SFS

2021:278

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:278

� reglerna om stödperson i 20 kap. 15 § och 23 kap. 10 § rättegångsbalken,
� möjligheterna att få rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen

(1996:1619),

� möjligheten att begära att en europeisk skyddsorder utfärdas och sänds

över till en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt lagen (2015:642)
om europeisk skyddsorder,

� möjligheten till och förutsättningarna för medling enligt lagen (2002:445)

om medling med anledning av brott,

� vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd, hjälp

och vård,

� möjligheten att skydda sig mot de negativa följderna av brott som inne-

burit missbruk av personuppgifter och möjligheten att få rådgivning om
detta,

� de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om det egna

ärendet,

� den fortsatta handläggningen och vilken roll han eller hon kommer att

ha i den,

� rätten till tolkning och översättning,
� rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och samman-

träden i domstol,

� vart han eller hon kan vända sig med klagomål som rör handläggningen

av ärendet, och

� att han eller hon på begäran kan få information om hur ärendet fort-

skrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för
utredningen.

En åtgärd enligt första stycket andra meningen behöver inte vidtas om det

är uppenbart att den inte behövs eller om det är förenat med betydande
svårighet att vidta åtgärden.

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Billung
(Justitiedepartementet)