SFS 2021:279 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2021-279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:MUHXLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:MUHXLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:LNEVYR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BJQMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:AMJRCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Polismyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver1 att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med in-<br/>struktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Ida Wettervik <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bek�mpande <br/>av bedr�geri och f�rfalskning som r�r andra betalningsmedel �n kontanter och om ers�ttande av <br/>r�dets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:279</b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">9 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:279</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>2</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. att vara nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tionen Interpol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom <br/>brottsbek�mpning (Europol), </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att vara s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">skrivs i den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�r-<br/>falskning av den 20 april 1929 (S� 2001:6), </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. att vara nationell kontaktpunkt<br/>a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och <br/>handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till <br/>F�renta nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brotts-<br/>lighet, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">F�renta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r <br/>terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8 bis 4</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av brott <br/>mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">4. att vara<br/>a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS) genom</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december <br/>2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inr�ttande, <br/>drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens informations-<br/>system (SIS II), </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och <br/>underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europe-<br/>iska unionens medlemsstater, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-<br/>staternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och <br/>identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 <br/>av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om <br/>�ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och <br/>upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007, <br/>r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">e) nationell enhet f�r Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">r�dets f�rordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska <br/>unionens byr� f�r utbildning av tj�nstem�n inom brottsbek�mpning (Cepol) <br/>och om ers�ttning och upph�vande av r�dets beslut 2005/681/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-<br/>arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-<br/>lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-<br/>fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen, </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2021:242. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:279</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i <br/>Pr�mr�dsbeslutet, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS) <br/>f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i <br/>syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-<br/>tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-<br/>gifternas inneh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-<br/>l�ttande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhets-<br/>relaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det <br/>g�ller att automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n <br/>utl�ndska kontaktst�llen, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-<br/>system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den <br/>22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem <br/>(Eurosur), </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac <br/>f�r j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning <br/>(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken med-<br/>lemsstat som �r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd <br/>som en tredjelandsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon <br/>medlemsstat och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter <br/>beg�r j�mf�relser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l, <br/>samt om �ndring av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en <br/>Europeisk byr� f�r den operativa f�rvaltningen av stora it-system inom <br/>omr�det frihet, s�kerhet och r�ttvisa, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det <br/>finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, <br/>om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 <br/>och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG <br/>och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv (EU) 2018/843, och </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">o) operativ nationell kontaktpunkt enligt artikel 14.1 i Europaparlamen-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">tets och r�dets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bek�mpande <br/>av bedr�geri och f�rfalskning som r�r andra betalningsmedel �n kontanter <br/>och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga <br/>lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. att vara beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">inspektioner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kon-<br/>troller och inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. att vara nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt</p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering <br/>och Amerikas f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�re-<br/>bygga och bek�mpa brottslighet, </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:279</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">7. att vara nationell rapport�r i fr�gor som r�r m�nniskohandel enligt</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">artikel 19 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/36/EU av den <br/>5 april 2011 om f�rebyggande och bek�mpande av m�nniskohandel, om <br/>skydd av dess offer och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/629/RIF, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">8. att vara kontaktpunkt f�r s�kerst�llande av omedelbar hj�lp enligt</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">artikel 35 i Europar�dets konvention om it-relaterad brottslighet (ETS 185). </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med instruktion

f�r Polismyndigheten

Utf�rdad den 8 april 2021

Regeringen f�reskriver1 att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med in-
struktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bek�mpande
av bedr�geri och f�rfalskning som r�r andra betalningsmedel �n kontanter och om ers�ttande av
r�dets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:279

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:279

Bilaga2

Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen

1. att vara nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisa-

tionen Interpol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom
brottsbek�mpning (Europol),

2. att vara s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�re-

skrivs i den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�r-
falskning av den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. att vara nationell kontaktpunkt
a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och
handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till
F�renta nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brotts-
lighet,

b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i

F�renta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r
terrorism, och

c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8 bis 4

i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av brott
mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. att vara
a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december
2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inr�ttande,
drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens informations-
system (SIS II),

b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och
underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europe-
iska unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-
staternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och
identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott,

d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n

enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om
�ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och
upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007,
r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG,

e) nationell enhet f�r Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska
unionens byr� f�r utbildning av tj�nstem�n inom brottsbek�mpning (Cepol)
och om ers�ttning och upph�vande av r�dets beslut 2005/681/RIF,

f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-
arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-
lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-
fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,

2 Senaste lydelse 2021:242.

background image

3

SFS

2021:279

g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-

ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i
Pr�mr�dsbeslutet,

h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS)
f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i
syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas inneh�ll,

j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-
l�ttande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhets-
relaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det
g�ller att automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n
utl�ndska kontaktst�llen,

k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF,

l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem
(Eurosur),

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac
f�r j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken med-
lemsstat som �r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon
medlemsstat och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter
beg�r j�mf�relser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l,
samt om �ndring av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en
Europeisk byr� f�r den operativa f�rvaltningen av stora it-system inom
omr�det frihet, s�kerhet och r�ttvisa,

n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och r�dets direktiv

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det
finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012
och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv (EU) 2018/843, och

o) operativ nationell kontaktpunkt enligt artikel 14.1 i Europaparlamen-

tets och r�dets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bek�mpande
av bedr�geri och f�rfalskning som r�r andra betalningsmedel �n kontanter
och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga
lydelsen,

5. att vara beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och

inspektioner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kon-
troller och inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet,

6. att vara nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt

avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering
och Amerikas f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�re-
bygga och bek�mpa brottslighet,

background image

4

SFS

2021:279

7. att vara nationell rapport�r i fr�gor som r�r m�nniskohandel enligt

artikel 19 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/36/EU av den
5 april 2011 om f�rebyggande och bek�mpande av m�nniskohandel, om
skydd av dess offer och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/629/RIF,
och

8. att vara kontaktpunkt f�r s�kerst�llande av omedelbar hj�lp enligt

artikel 35 i Europar�dets konvention om it-relaterad brottslighet (ETS 185).

;