SFS 2021:280 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS2021-280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det ska införas
två nya paragrafer, 16 a och 26 a §§, av följande lydelse.

16 a § Myndigheten ska förvalta, utveckla och tillhandahålla den natio-
nella kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI).
Tjänsten ska tillhandahållas statliga myndigheter, kommuner och regioner.
Tjänsten ska också tillhandahållas andra aktörer som enligt författning eller
genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser
eller höjd beredskap.

26 a § Myndigheten ska ta ut avgifter för tillhandahållandet av den kom-
munikationstjänst som avses i 16 a §. Myndigheten beslutar om avgifternas
storlek.

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

SFS 2021:

280

Publicerad
den

10 april 2021