SFS 2021:283 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

SFS2021-283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Utfärdad den 15 april 2021

Regeringen föreskriver att 1 kap. 8 §, 6 kap. 1 § och bilaga 2 till fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

1 kap.
8 §
1 För hyreshus och ägarlägenhet ska upprättas en tabell (HK-tabell)
över kapitaliseringsfaktorer som utvisar värderelationerna mellan bygg-
nader tillhörande olika åldersklasser men med samma hyra. Tabellen ska för
varje åldersklass ange relativa kapitaliseringsfaktorer vid olika H-nivå-
faktorer och vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorn lägenhetstyp.
För byggnader som uppförts under det sjuttonde året före det år då allmän
fastighetstaxering sker och med en hyra av 100 000 kronor ska faktorn vara
1,00.

Det ska finnas 78 skilda värdenivåer för hyreshus och ägarlägenhet. De

erhålls genom att de värden som beräknas med ledning av hyra och
tillämplig kapitaliseringsfaktor multipliceras med H-nivåfaktorer. Dessa ska
vara 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9,
2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6,
3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5,0, 5,25, 5,5, 5,75, 6,0, 6,25, 6,5, 6,75,
7,0, 7,25, 7,5, 7,75, 8,0, 8,25, 8,5, 8,75, 9,0, 9,25, 9,5, 9,75, 10,0, 10,5, 11,0,
11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0, 14,5, 15,0, 15,5, 16,0, 16,5, 17,0, 17,5 och
18,0. H-nivåfaktorn får bestämmas olika för bostäder och lokaler inom ett
värdeområde.

HK-tabellen ska utformas och värdefaktorerna ålder och lägenhetstyp

klassindelas på det sätt som anges i bilaga 2.

6 kap.
1 §
2 Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten
av fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering

år 2022.

1 Senaste lydelse 2009:318.
2 Senaste lydelse 2003:963. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:283

Publicerad
den

16 april 2021

background image

SFS

2021:283

2

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

background image

SFS

2021:283

3

Bilaga 23

HK-tabeller

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R BOST�DER

H-nivå-

faktor

Värdeårsklass

1929

1930

�49

1950

�59

1960

�69

1970

�74

1975

�79

1980

�84

1985

�89

1990

�94

1995

�99

2000

�03

2004

�06

2007

�09

2010

�12

2013

�15

2016

�17

2018

�19

2020�

0,4�3,9

1,00

4,0�5,5

1,00

5,75�8,25

1,00

8,5�18,0

1,00

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R LOKALER

H-nivå-
faktor

Värdeårsklass

1929

1930

�49

1950

�59

1960

�69

1970

�77

1978

�85

1986

�93

1994

�99

2000

�05

2006

�10

2011

�13

2014

�16

2017

�19

2020�

0,4�18,0

1,00

3 Senaste lydelse 2018:1097.