SFS 2021:284 Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

SFS2021-284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2020:548) om
omställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 § En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska
innehålla följande uppgifter:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen
för referensperioden,

2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,
3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella

poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

4. de fasta kostnader som ansökan avser,
5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet
uppgår till minst 100 000 kronor,

6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas
på,

7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning

eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och

8. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut

om omställningsstöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

1. Denna lag träder i kraft den 19 april 2021.
2. Bestämmelsen i 5 § första stycket 3 i den äldre lydelsen tillämpas på

ansökningar om stöd som kom in till Skatteverket före den 25 februari 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2020/21:SkU36, rskr. 2020/21:247.

SFS

2021:284

Publicerad
den

16 april 2021

;