SFS 2021:290 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS2021-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda

insatser för personer med funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga

Utfärdad den 15 april 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 37 §§ förordningen (2017:462) om sär-
skilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför ned-
satt arbetsförmåga.

De särskilda insatserna är
1. bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen,
2. bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-

nedsättning,

3. bidrag för personligt biträde,
4. särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
5. bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet,
6. lönebidrag, och
7. skyddat arbete.
Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta har behov av stöd
för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med
programmet är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka
möjligheten att få eller behålla ett arbete. Endast personer som har
lönebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i programmet när
det handlar om att kvalificera sig för andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

37 § Arbetsförmedlingen får besluta om insatsen skyddat arbete för en
person vars arbetsförmåga är så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning
att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan till-
godoses genom andra insatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:290

Publicerad
den

19 april 2021