SFS 2021:296 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa

sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:195) om vissa sjukpenning-
förmåner med anledning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning som avser tid före

ikraftträdandet i de fall ansökan om ersättning har kommit in till Försäkrings-
kassan före den 1 oktober 2021,

b) ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivar-

deklarationer för redovisningsperioderna januari 2020–juni 2021, och

c) utlämnande av uppgifter enligt 10 a §.
3. I fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i

arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna juli–december 2021
gäller andra–fjärde styckena.

I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en

arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter
och skatt, under den aktuella sexmånadersperioden överstiger en viss del av
arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och
skatt, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, få ersätt-
ning med högst 250 000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden
enligt tredje stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger
– 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

uppgår till högst 1,5 miljoner kronor för sexmånadersperioden,

– 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för sexmånadersperioden,

– 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor för sexmånadersperioden,

– 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 6 men inte 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden, och

– 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden.

Med avgifter och skatt enligt andra stycket avses avgifter enligt social-

avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs-
inkomster.

SFS

2021:296

Publicerad
den

23 april 2021

background image

2

SFS

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)