SFS 2021:301 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

SFS2021-301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av

narkotika

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver1 att bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster.
2 Förordningen omtryckt 1993:784.

SFS

2021:301

Publicerad
den

23 april 2021

background image

2

SFS

2021:301

Bilaga 13

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt

narkotikastrafflagen
Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)
1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)
2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)
1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)
2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)
1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)
2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)
metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-okta-

hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)
2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)
2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)
etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)
1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)
1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (α-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (α-PVP)
1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)
(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexam-

fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin,

2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin,

3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin,

4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)
1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

3 Senaste lydelse 2020:584.

background image

3

SFS

2021:301

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet-

katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)
6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)
1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)
5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)
N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)
5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)
1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)
metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometyl-

fenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4�"-dimetylaminorex)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)
2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)
1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)
1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet-

katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)
2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)
2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)
isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)
metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)
propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)
metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluorometylfenidat,

4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-metylmetylfenidat)
2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)
metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-

karboxylat (RTI-111, dikloropan)

N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3-FEA)
1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon,

3-BMC)

2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)
2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)
1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)
6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon,

3-CMC)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon,

4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on (dimetylon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)
2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (2-aminoindan)
4-metyl-1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-metyl-alfa-

PiHP)

background image

4

SFS

2021:301

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on (BMDP)
5-jodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (5-IAI)
N-metyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (N-metyl-2AI)
3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-aminobensoat (dimetokain)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin (metamnetamin)
2-cyklohexyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-PCYP)
1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)cyklohexyl]piperidin (benocyklidin)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-

karboxamid (ADB-BUTINACA)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]

pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller veten-

skapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)
Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)
4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)
[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-

200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)
4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)
2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)
(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)

6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)
2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)
N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin

(5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

background image

5

SFS

2021:301

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon

(MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)-

metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)metanon

(AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1-yl)metanon

(EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl)metyl]eta-

namin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl)metyl]eta-

namin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl)etanamin

(C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin

(5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I-NBOH)
3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)
6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-

LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl)metanon

(LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)
4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)
4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)
2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B-NBOH)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)
2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)
4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)
3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)
1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid

(ALD-52)

N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin

(2C-B-FLY)

metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3-dimetyl-

butanoat (5F-MDMB-PICA)

metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat

(MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

background image

6

SFS

2021:301

3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin,

3-HO-PCP)

N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3-metoxieticyklidin,

3-MeO-PCE)

2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N-etylnorketamin,

O-PCE)

2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E-NBOH)
2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E-

NBOMe)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3-metyl-

butanoat (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-

on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N-metylhydroxyl-

amin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-

indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklo-

propyl)metanon (FUB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)
3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)
N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin (5-MeO-DET)
N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylprop-2-en-1-amin (5-MeO-

MALT)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin (5-MeO-NIPT)
N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin (DIPT)
N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (MIPT)
N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid

(1P-LSD)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3,3-

dimetylbutanoat (MDMB-CHMINACA)

N-(1-adamantyl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

(A-CHMINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid

(CUMYL-PICA)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-

metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3-

dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)

metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-

karboxamido]butanoat (MDMB-4en-PINACA)

metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-karboxamido]butanoat

(MMB-022, AMB-4en-PICA)

metyl-2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-

metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)
N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (STS-135)
N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-

AKB48)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (5Cl-AB-PINACA)

background image

7

SFS

2021:301

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-

3-karboxamid (5F-ADBICA)

adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-AKB57)
2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-

b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3-

dimetylbutanoat (5F-EDMB-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PINACA)

5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-

b]indol-1-on (CUMYL-CHMGACLONE)

(naftalen-1-yl)[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon (JWH-022)
metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]propanoat

(MPhP-2201)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)
3-(2-[etyl(metyl)amino]etyl)-1H-indol-4-yl-acetat (4-AcO-MET)
3-(2-[metyl(propyl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-MPT)
4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-E)
etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat

(5F-EMB-PICA)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3-

dimetylbutanoat (5F-EDMB-PICA)

1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-CBMINACA)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

1-butanoyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid

(1B-LSD)

Smärtstillande medel

karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tapentadol
tramadol
O-desmetyltramadol (ODT)
3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid

(AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)
4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)
1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)
1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)
2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylnorketamin)
1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)
1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid

(ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid

(U-47700)

background image

8

SFS

2021:301

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensensulfonamid

(W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)
2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid

(furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid

(isobutyrfentanyl)

metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-tienyl)etyl]piperidin-4-

karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid

(cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid

(metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid

(tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid

(2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid

(4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid

(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid

(cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)
1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on

(2-metyl-AP-237)

N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-

yl]etan-1-amin (isotonitazen)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-(propan-2-yl)bensamid

(isopropyl-U-47700)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5-

karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2-metyl-

acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetrametylcyklo-

propan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropylfentanyl)

1-(1-[1-(4-bromofenyl)etyl]piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-

bensimidazol-2-on (brorfin)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-

yl]etanamin (metonitazen)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2-yl]etan-1-ol

(2F-viminol)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam

background image

9

SFS

2021:301

butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone
fenazepam
etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-tria-

zolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benso-

diazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

(flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-

2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] ben-

sodiazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-

2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodia-

zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

(deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]dia-

zepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-

N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-

bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]dia-

zepin (zapizolam)

5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-

2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)

7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-

2-on (3-hydroxifenazepam)

6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodi-

azepin (flunitrazolam)

5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

(N-desmetylflunitrazepam)

8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin

(bromazolam)

5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

(norfludiazepam)

6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benso-

diazepin (flualprazolam)

background image

10

SFS

2021:301

6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin

(nitrazolam)

(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)
5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-

2-on (metylklonazepam)

5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3-e][1,4]diazepin-

2-on (bentazepam)

3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (etakvalon)
5-kloro-3-(4-kloro-2-metylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (SL-164)
tert-butyl-8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-imidazo[1,5-

a]pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-1-karboxylat (bretazenil)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska

delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata
(toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra
svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är
framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska

delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka
hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de före-
kommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr

73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestäm-
melser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,
om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 de-
cember 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar
som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,
och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den
17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets

förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts
in till behörig myndighet.