SFS 2021:403 Förordning om Allmänna arvsfonden

SFS2021-403.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om Allmänna arvsfonden

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2021:401) om Allmänna arvsfonden.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 kap. Arvsfondsdelegationen
Uppgifter
1 §
Arvsfondsdelegationen ska informera om Allmänna arvsfondens
ändamål och fondmedlens användningsområde.

2 § Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad strategi för uppföljning och
utvärdering av beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska som huvudregel
vetenskaplig expertis anlitas.

Ledning
3 §
Arvsfondsdelegationen leds av en nämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra

ledamöter. Samtliga utses för högst två år med möjlighet till nytt för-
ordnande.

4 § Arvsfondsdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ord-
föranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

5 § Arvsfondsdelegationen får förordna sakkunniga för ett angivet upp-
drag.

De sakkunniga har förslags- och yttranderätt i delegationen, men saknar

rösträtt.

Administration och handläggning
6 §
Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt
Arvsfondsdelegationen.

SFS

2021:403

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

7 § Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och 5 §§
myndighetsförordningen (2007:515), i sin arbetsordning lämna över till
Kammarkollegiet att

1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska prövas i sak,
2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 2 kap. 11 §

lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden, och

3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Redovisning
8 §
Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen.

9 § Arvsfondsdelegationen ska varje år före mars månads utgång lämna en
verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myn-
digheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast av-
slutade räkenskapsåret.

Undantag från myndighetsförordningen
10 §
Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen:

– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
– 8 § om arbetsgivarpolitik,
– 15 § om beslutförhet, och
– 20 § tredje stycket om beslut utan föredragning.

3 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden
1 §
En ansökan om stöd ska innehålla en beskrivning av

1. det ändamål (projekt) för vilket stöd söks,
2. ekonomisk kalkyl,
3. tid och plats för genomförandet,
4. plan för dokumentation av projektet, och
5. de övriga uppgifter som behövs för prövning av ansökan.
Till en ansökan ska i förekommande fall bifogas sökandens stadgar, den

senaste verksamhetsberättelsen och uppgifter om styrelsens sammansätt-
ning.

4 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning
Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital
1 §
Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om långsiktig
placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker samt andra
strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital.

Utdelning av Allmänna arvsfondens medel
2 §
Kammarkollegiet ska varje år före augusti månads utgång till rege-
ringen lämna förslag på dels hur stor del av Allmänna arvsfondens samlade
tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning det närmast följande året,
dels beräknad nivå för de två därpå följande åren. Kammarkollegiet ska
inhämta synpunkter från Arvsfondsdelegationen inför sin bedömning av hur
stora beloppen bör vara.

SFS 2021:403

background image

3

Arvsavstående
3 §
Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 3 kap. 13 § lagen
(2021:401) om Allmänna arvsfonden lämnas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft sin

hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västman-
lands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har haft sin

hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i

Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har haft

sin hemvist i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast har haft sin hemvist

i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast har haft sin

hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft sin

hemvist i Norrbottens eller Västerbottens län.

Försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom
4 §
Allmänna arvsfondens fasta egendom ska säljas så snart det kan ske,
till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt.

5 § Kammarkollegiet ska underrätta berörd kommun eller statlig myndig-
het om en blivande försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och
beskaffenhet eller av någon annan anledning ter sig sannolikt att kommunen
eller myndigheten behöver förvärva egendomen

1. för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnadsändamål),

eller

2. för att tillgodose intressen som kommunen eller myndigheten ska

bevaka.

6 § Kammarkollegiet har hand om försäljningen.

Kammarkollegiet får till sin hjälp med försäljningen anlita andra myndig-

heter under regeringen.

7 § Vid försäljning av en bostadsfastighet för permanent bruk ska even-
tuella hyresgäster erbjudas att köpa fastigheten till dess marknadsvärde.
Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet beslutat att fastigheten ska säljas
till den kommun där den finns för att användas för samhällsbyggnads-
ändamål.

8 § Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av
4–7 §§.

9 § Bestämmelserna i 4–8 §§ gäller också tomträtt.

Redovisning
10 §
Den redovisning som föreskrivs i 3 kap. 9 § lagen (2021:401) om
Allmänna arvsfonden ska även innefatta en balansräkning, en resultaträk-
ning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2021:403

background image

4

Vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter ska All-

männa arvsfonden betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte
genom att lämna bidrag ur avkastningen (avkastningsstiftelse).

5 kap. Kostnader
1 §
Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd och Kam-
markollegiets kostnader för att förvalta och företräda Allmänna arvsfonden
ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer för varje år.
Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga administra-
tiva kostnader i förhållande till fondens medel.

Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna ett

kostnadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller kost-
nader för fördelning av stöd ska Kammarkollegiet inhämta synpunkter från
Arvsfondsdelegationen inför sin bedömning. När det gäller kostnader för att
förvalta fondens kapital ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen
inom Kammarkollegiet senast i oktober varje år.

6 kap. Övriga bestämmelser
Överklagande
1 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Underrättelse till Kammarkollegiet
2 §
Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om det vid ett dödsfall
inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är
universell testamentstagare.

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet när verket har

förordnat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken i fråga om en
arvinge som vistas på okänd ort eller är okänd och när den avlidne, såvitt det
är känt för verket, inte har efterlämnat någon annan arvinge som är
berättigad till arvet före fonden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2021:403