SFS 2021:405 Förordning om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

SFS2021-405.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda

ordningar för mervärdesskatt för

telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar

och elektroniska tjänster

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1262) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster1

dels att rubriken till förordningen samt 1�10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

Förordning om särskilda ordningar för mervärdesskatt

för distansförsäljning av varor och för tjänster

1 §2 Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och
för tjänster.

2 §3 Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

3 §4 En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter:

1. namn,
2. postadress,
3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),
4. nationellt skattenummer,
5. när verksamheten är planerad att inledas, och
6. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verk-

samhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1082.
2 Senaste lydelse 2014:1082.
3 Senaste lydelse 2014:1082.
4 Senaste lydelse 2018:1870.

SFS

2021:405

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2021:405

2

3 a §5 En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 e § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distans-
försäljning av varor och för tjänster och som görs av en beskattningsbar
person som inte företräds av en representant ska innehålla följande
uppgifter:

1. namn,
2. postadress,
3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),
4. nationellt skattenummer eller registreringsnummer till mervärdesskatt,

och

5. när verksamheten är planerad att inledas.
En representants ansökan om identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b lagen

(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distans-
försäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter om
representanten:

1. namn,
2. postadress,
3. elektronisk adress, och
4. registreringsnummer till mervärdesskatt.
Representantens ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i första

stycket 1�5 för varje beskattningsbar person som representanten företräder,
och det särskilda identifieringsnummer som representanten har tilldelats.

3 b § Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distans-
försäljning av varor och för tjänster ska fastställas av Skatteverket.

Tullverket ska fastställa
1. formulär för en sådan sammanställning som avses i 28 § samma lag,

och

2. hur det underlag som avses i 29 § andra stycket samma lag ska göras

tillgängligt på elektronisk väg.

4 §6 Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av
identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar
för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

5 §7 En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut
enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster och som inte redan har ett
registreringsnummer till mervärdesskatt ska på elektronisk väg underrättas
av Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § samma lag.

Vid identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b samma lag ska Skatteverket på

elektronisk väg underrätta representanten om det särskilda identifierings-
nummer som tilldelats denne och det separata identifieringsnummer som
tilldelats representanten för varje beskattningsbar person som representanten
företräder enligt 7 § samma lag.

5 Senaste lydelse 2014:1082.
6 Senaste lydelse 2014:1082.
7 Senaste lydelse 2014:1082.

background image

SFS

2021:405

3

6 §8 Om varorna eller tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än
euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den
växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista
dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts
för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

7 §9 Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra
stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster ska redovisa inbetald skatt till
Skatteverket.

8 §10 Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och
överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det
gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsälj-
ning av varor och för tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat
EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010
om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

9 §11 För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till
Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt
motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i
20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen
(2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats
eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt samma
lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

10 §12 Skatteverket

får

meddela

ytterligare

föreskrifter

om

verkställigheten av

1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för

distansförsäljning av varor och för tjänster, förutom när det gäller 27�29 §§,
och

2. denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter ut-

gången av juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:1082.
9 Senaste lydelse 2014:1082.
10 Senaste lydelse 2014:1082.
11 Senaste lydelse 2014:1082.
12 Senaste lydelse 2014:1082.