SFS 2021:406 Förordning om ändring i tullförordningen (2016:287)

SFS2021-406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tullförordningen (2016:287)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287) ska ha
följande lydelse.

5 kap.
4 §
Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

1. tullagen (2016:253),
2. bestämmelserna i 27–29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar

för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, och

3. denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

SFS

2021:406

Publicerad
den

28 maj 2021