SFS 2021:407 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2021-407.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11, 30 och 31 §§ social-
avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 §
2 Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning
för arbete,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket

lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut
till den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska

atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av
en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,

5. ersättning från semesterkassa, och
6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

30 §3 Avdrag enligt 31 § får göras bara om personen under
kalendermånaden har arbetat med forskning eller utveckling hos den
avgiftsskyldige under minst hälften och minst 15 timmar av sin faktiska
arbetstid.

Om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå

göras om avdrag enligt första stycket har fått göras under var och en av de
närmast föregående fyra kalendermånaderna.

Avdrag enligt andra stycket får inte göras om orsaken till att villkoren

enligt första stycket inte är uppfyllda är att personen har fått ändrade
arbetsuppgifter.

31 §4 Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning
till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras
med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det
sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning

1 Prop. 2020/21:110, bet. 2020/21:SfU19, rskr. 2020/21:300.
2 Senaste lydelse 2018:1163.
3 Senaste lydelse 2013:961.
4 Senaste lydelse 2020:125.

SFS

2021:407

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

SFS

2021:407

eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 600 000 kronor
per kalendermånad.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera

avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för
att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall
i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas
av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)