SFS 2021:409 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-409.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt
på energi att 6 a kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

6 a kap.
1 §
2 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande
fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska
processer under
förutsättning att det
ingående materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras
kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras eller
bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process
används både som
bränsle för
uppvärmning och för
annat ändamål än som
motorbränsle eller
bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

1 Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293.
2 Senaste lydelse 2020:1176.

SFS

2021:409

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet inte
används för privat
ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgivande
lämnats enligt 2 kap.
9 § eller för vilken
fiskelicens som inte är
begränsad till fiske
enbart i enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen (1993:787),
när båten inte används
för privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när
luftfartyget inte
används för privat
ändamål

Andra
bränslen än
flygfotogen
(KN-nr 2710
19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller
liknande anordning

Andra
bränslen än
flygbensin
(KN-nr 2710
11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av
energiprodukter eller
andra produkter för
vilka skatteplikt har
inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av
skattepliktig elektrisk
kraft

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid
tillverkningsprocessen
i industriell
verksamhet

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

2021:409

background image

SFS

3

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
16 § lagen
(2020:1173) om vissa
utsläpp av
växthusgaser

35 procent

100 procent

b) i andra fall än som
avses under a

35 procent

10. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
vattenbruks-
verksamhet, dock inte
förbrukning i skepp
eller båt

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

35 procent

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks- eller
skogsbruks-
verksamhet, dock inte
förbrukning i skepp
eller båt

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

35 procent

12. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning i
sodapannor eller i
lutpannor

100 procent

13. –

14. –

15. –

16. Förbrukning i
processer för
framställning av andra
mineraliska ämnen än
metaller under förut-
sättning att det
ingående materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras
kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för framställning av
värme i en anläggning
för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

2021:409

background image

SFS

4

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

enligt 16 § lagen om
vissa utsläpp av
växthusgaser

a) i kraftvärme-
produktion

9 procent

b) i annan värme-
produktion

9 procent


2 §3 Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 35 procent av den
energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 35 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle
enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den
koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

9 kap.


5 §4 Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i
andra–fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt
på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av
värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt
6 a kap. 1 § 1, 6, 9, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3
eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga
om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett
i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra
hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre

per kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 35 procent av den

energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 35 procent av energiskatten,
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på

elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och
svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell

verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock
återbetalning enligt


3 Senaste lydelse 2017:1220. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2020:1045.

2021:409

background image

SFS

5

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 35 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 35 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

2021:409