SFS 2021:412 Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

SFS2021-412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av

växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i

bensin och dieselbränslen

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:1201) om re-
duktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin
och dieselbränslen

dels att rubriken till lagen samt 1, 2, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

Lag om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila

drivmedel
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om en skyldighet att minska växt-
husgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen.

2 § I denna lag betyder

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,

biodrivmedel: ett vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa och

som är avsett för motordrift,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed
förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt
nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt
ursprung,

diesel: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr

2710 19 41 eller 2710 19 45,

flygfotogen: ett bränsle som är avsett för motordrift och som omfattas av

KN-nr 2710 19 21,

koldioxidekvivalent: den mängd växthusgas som medför en lika stor

klimatpåverkan som ett kilogram koldioxid,

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens

förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om gemensamma tulltaxan,

1 Prop. 2020/21:135, bet. 2020/21:MJU20, rskr. 2020/21:303.
2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster.

SFS

2021:412

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

SFS

2021:412

reduktionsplikt: en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser i ett

livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktigt drivmedel genom
inblandning av biodrivmedel,

reduktionspliktigt drivmedel: ett drivmedel som innehåller högst 98 volym-

procent biodrivmedel och som skattskyldighet har inträtt för enligt 5 kap.
lagen (1994:1776) om skatt på energi, om drivmedlet är

1. bensin som inte är en alkylatbensin enligt 5 § drivmedelslagen

(2011:319),

2. diesel som inte har försetts med märk- eller färgämnen enligt 2 kap. 8 §

lagen om skatt på energi, eller

3. flygfotogen som inte används av Försvarsmakten,
reduktionspliktig energimängd: den energimängd som motsvarar voly-

men reduktionspliktigt drivmedel under ett kalenderår,

växthusgas: koldioxid, metan och dikväveoxid.

5 §3 Den som har reduktionsplikt för bensin eller diesel ska för varje
kalenderår se till att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga
energimängden av sådana bränslen understiger utsläppen från motsvarande
energimängd fossil bensin eller fossil diesel med

1. minst 4,2 procent för bensin, och
2. minst 21 procent för diesel.

5 a § Den som har reduktionsplikt för flygfotogen ska för varje kalenderår
se till att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energi-
mängden av sådan fotogen understiger utsläppen från motsvarande energi-
mängd fossil flygfotogen med minst den procentsats som anges nedan:

År

Procentsats

2021 0,8
2022 1,7
2023 2,6
2024 3,5
2025 4,5
2026 7,2
2027 10,8
2028 15,3
2029 20,7
2030 27

7 § Om den som har reduktionsplikt har minskat utsläppen på det sätt som
anges i denna lag och mer än vad som krävs enligt 5 eller 5 a §, får över-
skottet genom en överenskommelse överlåtas till någon annan som har
reduktionsplikt för samma typ av drivmedel och för samma år så att denne
kan tillgodoräkna sig minskningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. År 2021 ska den reduktionspliktiga energimängden enligt 5 a § avse

den energimängd som motsvarar volymen reduktionspliktigt flygfotogen
under juli–december.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:1233.