SFS 2021:413 Förordning om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

SFS2021-413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av

växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i

bensin och dieselbränslen

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2018:195) om reduk-
tion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och
dieselbränslen samt 1–3 och 6–12 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa

fossila drivmedel

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-
medel.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 15 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-

medel i fråga om 4–10 och 13 §§,

– 16 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-

medel i fråga om 11 och 12 §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen
(2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-
medel.

3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen
(2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-
medel.

6 § Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska ett biodrivmedels
energiinnehåll bestämmas enligt de värden som framgår av bilaga III till
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första

stycket, ska det bestämmas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning.

7 § Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska energiinnehållet
per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin, 35,3 megajoule för
fossil diesel och 34,6 megajoule för fossil flygfotogen.

SFS

2021:413

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

SFS

2021:413

Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen ingår

en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen, ska tillsatsen
anses ha samma energiinnehåll per liter som fossil bensin, diesel eller flyg-
fotogen.

8 § Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin, diesel och
flygfotogen ska utsläppen anses vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per
megajoule för fossil bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule
för fossil diesel och 89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil
flygfotogen.

9 § Vid beräkning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel ska den beräk-
ningsmetod och de normalvärden användas som framgår av bilaga V till
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001.

10 § Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen
ingår en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen eller om
det ingår ett biodrivmedel som inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,
ska tillsatsen eller biodrivmedlet anses ha samma växthusgasutsläpp per
megajoule som fossil bensin, diesel eller flygfotogen.

11 § Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduktion
av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är 1 000 kronor.

12 § Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om
reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är

1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser

bensin,

2. fyra kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser

diesel, och

3. sex kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser flyg-

fotogen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)