SFS 2021:414 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

SFS2021-414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i passlagen (1978:302)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 a § passlagen (1978:302) ska ha
följande lydelse.

5 a §2 Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant

eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket,
och

2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck

och en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att
dessa motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i
passet.

Den som enligt 5 § i stället medför ett identitetskort utfärdat av en pass-

myndighet ska på begäran

1. överlämna identitetskortet till en polisman, en särskilt förordnad

passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller
Migrationsverket, och

2. låta en befattningshavare enligt 1 ta innehavarens fingeravtryck och en

bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att dessa
motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i
identitetskortet.

När en kontroll enligt andra stycket 2 eller tredje stycket 2 har genomförts,

ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som då har
tagits fram omedelbart förstöras.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:120, bet. 2020/21:SfU23, rskr. 2020/21:298.
2 Senaste lydelse 2015:336.

SFS

2021:414

Publicerad
den

29 maj 2021