SFS 2021:415 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2021-415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 9 kap. 8 b § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 g §, av följande lydelse.

9 kap.
8 b §
2 Vid en kontroll enligt 1 eller 9 § är den som innehar ett uppehålls-
tillståndskort, ett uppehållskort, ett permanent uppehållskort, ett bevis om
uppehållsstatus eller ett bevis för gränsarbetare skyldig att låta en polisman,
en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket,
Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och
ta hans eller hennes fingeravtryck, för kontroll av att fotografiet och
fingeravtrycken motsvarar det fotografi och de fingeravtryck som finns
sparade i kortet eller beviset.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och

de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Detsamma
gäller de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen.

8 g § En utlänning är skyldig att, i ett ärende om utfärdande av uppe-
hållskort eller permanent uppehållskort, låta Migrationsverket fotografera
honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck.

Skyldigheten att låta Migrationsverket ta fingeravtryck gäller inte om

utlänningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen
att lämna fingeravtryck.

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i

kortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de
biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska
omedelbart förstöras när kortet har lämnats ut eller, om kortet inte har
lämnats ut, när det har gått 90 dagar från den dag då det utfärdades. Om
ärendet har avgjorts utan att ett kort har utfärdats, ska fingeravtrycken och
de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet
omedelbart förstöras.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2021.

1 Prop. 2020/21:120, bet. 2020/21:SfU23, rskr. 2020/21:298.
2 Senaste lydelse 2020:939.

SFS

2021:415

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:415

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)