SFS 2021:416 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-416.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska
införas en ny paragraf, 3 a kap. 11 §, av följande lydelse.

3 a kap.
11 §
1 Uppehållskort och permanent uppehållskort ska ha den utformning
och det innehåll som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1157 av den 20 juni 2019 om säkrare identitetskort för
unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unions-
medborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri
rörlighet.

Intyg om permanent uppehållsrätt ska innehålla de uppgifter som följer

av artikel 6 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1157.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)

1 Tidigare 3 a kap. 11 § upphävd genom 2014:185.

SFS

2021:416

Publicerad
den

29 maj 2021