SFS 2021:417 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:143) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

augusti 2020�februari 2021

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:143) om
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�februari 2021

dels att rubriken till förordningen samt 4�6, 10 och 17 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

Förordning om omsättningsstöd till enskilda

näringsidkare för augusti 2020�juni 2021

4 § Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020,
3. januari och februari 2021,
4. mars 2021,
5. april 2021,
6. maj 2021, och
7. juni 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning

enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet
kalenderdagar under den referensperiod som avses i andra stycket får i stället
stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens
referensperiod (alternativ referensperiod). Vid beräkningen av antalet
kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning ska 12 kap. 32 §
socialförsäkringsbalken tillämpas.

5 § En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för
stödperioden augusti�oktober 2020 om den enskilda näringsidkarens
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket har en enskild

näringsidkare efter ansökan rätt till omsättningsstöd om den enskilda
näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod
understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referens-
perioden.

SFS

2021:417

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

2

SFS

2021:417

6 § Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019 uppgick till minst 200 000 kronor för
en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1 och till minst
180 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2�7,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 10�14 a §§, per enskild

näringsidkare uppgår till minst 3 000 kronor för en sådan stödperiod som
anges i 4 § första stycket 1, till minst 2 000 kronor för en sådan stödperiod
som anges i 4 § första stycket 2�3 och till minst 1 000 kronor för en sådan
stödperiod som anges i 4 § första stycket 4�7, och

4. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för

att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och
liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som

avses i första stycket 2 i stället avse det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2018.

10 § För stödperioden augusti�oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent
av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och
stödperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket lämnas stöd med

90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referens-
period och stödperioden.

14 a § För stödperioden mars 2021, april 2021, maj 2021 respektive
juni 2021 lämnas stöd med högst 24 000 kronor per näringsidkare och stöd-
period.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under

mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under
den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 18 000 kronor. Om den
enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst
50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd
lämnas med högst 12 000 kronor.

17 § En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 15 §

1. senast den 30 april 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 1�3, och

2. senast den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod

som anges i 4 § första stycket 4�7.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

background image

3

SFS

2021:417

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)