SFS 2021:421 Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

SFS2021-421.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:194) om

omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2021:194) om omställnings-
stöd till vissa särskilt drabbade företag ska ha följande lydelse.

6 §1 För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–17 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

3. företaget under perioden april 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut

om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

4. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

5. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den

17 maj 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 1 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värde-
överföringar i första stycket 3 även det eller de moderföretag till företaget
som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 4 gäller inte stöd

enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,
förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för
mars–juli 2020 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020–juni 2021.

1 Senaste lydelse 2021:212.

SFS

2021:421

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

2

SFS

2021:421

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)