SFS 2021:423 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

SFS2021-423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),
2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
3. löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och social-
avgiftslagen (2000:980).

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på avgiftspliktig ersättning
enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) som en arbetsgivare ger ut till en
person som har anställts i en näringsverksamhet under förutsättning att
arbetsgivaren sedan den 10 september 2020 och fram till dess anställningen
påbörjas uppfyller villkoren för ett växa-företag

1. enligt 4 § första stycket 1 a, 2 a eller 3 a,
2. enligt 4 § första stycket 1 b, 2 b eller 3 b, eller
3. enligt först 4 § första stycket 1 a, 2 a eller 3 a och därefter enligt 4 §

första stycket 1 b, 2 b eller 3 b.

Om verksamheten är påbörjad efter den 10 september 2020 tillämpas

bestämmelserna i denna lag på avgiftspliktig ersättning om arbetsgivaren
sedan verksamheten påbörjades och fram till dess anställningen påbörjas
uppfyller villkoren enligt första stycket.

Första stycket gäller endast anställningar som har påbörjats under

perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

4 § Med ett växa-företag avses i denna lag

1. en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och som
a) inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbets-

tagare enligt socialavgiftslagen (2000:980) eller löneskatt enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a men som gäller ersättning till

högst en arbetstagare,

1 Prop. 2020/21:118, bet. 2020/21:SfU22, rskr. 2020/21:301.

SFS

2021:423

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:423

2

2. ett aktiebolag som bedriver rörelse och som
a) inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbets-

tagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a men som gäller ersättning till

högst en arbetstagare, och

3. ett handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktiv närings-

verksamhet och som

a) inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till

arbetstagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a men som gäller ersättning till

högst en arbetstagare.

Vid tillämpning av första stycket 2 a och b ska ersättning till en person

som direkt eller indirekt äger andelar i aktiebolaget eller är närstående till en
sådan person inte beaktas om sådan ersättning ges till högst en person i
bolaget.

Ett företag som bedriver verksamhet utomlands är ett växa-företag om det

uppfyller villkoren i första stycket och inte i den utländska verksamheten har
utgett ersättning, eller har utgett ersättning till högst en arbetstagare, som
skulle ha medfört en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild
löneskatt, om ersättningen hade utgetts för arbete i Sverige. Vid tillämpning
av första stycket 2 a och b ska ersättning till en person som direkt eller
indirekt äger andelar i företaget eller är närstående till en sådan person inte
beaktas om sådan ersättning ges till högst en person i företaget.

Vid bedömningen av om växa-företaget har en sådan avgiftsskyldighet

som avses i första stycket ska det bortses från sådana ersättningar till en och
samma person som under den tidsperiod som avses i 3 § första eller andra
stycket sammanlagt uppgår till högst 5 000 kronor.

5 § På ersättning som utges till en person som under perioden 1 juli 2021–
31 december 2022 har påbörjat sin anställning i ett växa-företag ska under
längst 24 kalendermånader i följd ingen annan avgift eller löneskatt betalas
än ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen (2000:980), om inte annat
följer av 6 eller 7 §.

Första stycket gäller endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen till

den anställde uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte

1. växa-företag enligt 4 § första stycket 1 om anställningen avser en

person som sedan den 10 september 2020 är eller har varit anställd i en
annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har
bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till arbetsgivaren,
eller

2. växa-företag enligt 4 § första stycket 2 och 3
a) om anställningen avser en person som sedan den 10 september 2020 är

eller har varit anställd i en annan näringsverksamhet som, direkt eller
indirekt, bedrivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon
närstående till en fysisk person som, direkt eller indirekt, äger del i växa-
företaget, eller

b) om anställningen avser en person som sedan den 10 september 2020

eller därefter är delägare eller företagsledare i växa-företaget enligt
bestämmelserna i 56 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller när-
stående till en sådan person.

background image

SFS

2021:423

3

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller om arbetsgivaren redan har utgett

ersättning som blivit föremål för särskild beräkning enligt denna lag i en
annan näringsverksamhet.

7 § Bestämmelserna i 5 § gäller endast om anställningsavtalet avser en
anställning på minst tre månader i följd och omfattar en arbetstid på minst
20 timmar per vecka.

8 § Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare vid
tillämpningen av bestämmelserna i denna lag.

Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i

huvudsak gemensam ledning.

9 § Särskild beräkning enligt 5 § får göras bara om beräkningen uppfyller
villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt

1. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,
eller

3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbruks-
sektorn.

10 § Vid bedömningen av om den särskilda beräkningen enligt 9 § anses
vara stöd av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser

1. stöd inom sektorn för primärproduktion av jordbruksprodukter, om den

som utger ersättningen bedriver verksamhet både inom denna sektor och
inom någon annan sektor, och

2. stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, om den som utger

ersättningen bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon
annan sektor än sektorn för primärproduktion av jordbruksprodukter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 juli 2021.
3. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning för anställ-

ningar som har påbörjats under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)