SFS 2021:424 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 19 f § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.

26 kap.

19 f §2 Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift
och särskild löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning
av vissa avgifter för enmansföretag eller 5 § lagen (2021:423) om särskild
beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare ska utbetalaren lämna

1. uppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under

beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara
sådant stöd av mindre betydelse som avses i

– kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

– kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,
eller

– kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbruks-
sektorn, och

2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om

särskild beräkning får göras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:118, bet. 2020/21:SfU22, rskr. 2020/21:301.
2 Senaste lydelse 2020:1062.

SFS

2021:424

Publicerad
den

29 maj 2021