SFS 2021:426 Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

SFS2021-426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:177) om tobaksskatt

dels att 2, 6, 8, 9 och 11 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Underrättelse vid oegentlighets-

beskattning”.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter
2 §
1 Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

2. godkännande av skatteupplag,
3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,
4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 18 § första stycket

2 eller 39 a § 1 lagen om tobaksskatt,

5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade

systemet,

6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 23 § lagen om

tobaksskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

7. upplagshavare eller lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik

enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,
9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och 3 lagen om

tobaksskatt,

10. upplagshavares bokföring enligt 10 § lagen om tobaksskatt, och
11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare

som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om tobaksskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av lagen om tobaksskatt.

6 § Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare,
tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representanter
vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig
tobak och lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare,
representanter vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tugg-
tobak och övrig tobak och lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

1 Senaste lydelse 2012:698.

SFS

2021:426

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:426

2

8 § I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varu-
mottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare
eller av skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden avser
att godkännandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka varuslag

godkännandet gäller.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens

förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets
direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av
punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

9 § 2 Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade
varumottagare, registrerade avsändare, registrerade distansförsäljare av
tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om god-

kännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare

ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd
säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom
distansförsäljning enligt 16 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar

av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag
eller av sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare
lämnats till Skatteverket.

11 § Anmälningar som avses i 16 b, 17, 38 b och 38 e §§ lagen (1994:1563)
om tobaksskatt och i 7 och 10 §§ denna förordning samt ansökningar som
avses i 6 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av
Skatteverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:238.