SFS 2021:428 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

SFS2021-428.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och

energiprodukter

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 13 a och
16 §§, 3 kap. 5 a § och 4 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter2 ska
ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 I denna lag finns bestämmelser om flyttning av punktskattepliktiga
varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter
och vid försändelser med post. I denna lag finns även bestämmelser om
kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelserna har
sin grund delvis i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om
allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

2 §4 Med punktskattepliktig vara avses tobaksvara, alkoholvara och energi-
produkt.

Med tobaksvara förstås vara som avses i 1 § fjärde stycket lagen (1994:1563)

om tobaksskatt.

Med alkoholvara förstås vara som avses i 2–6 §§ lagen (1994:1564) om

alkoholskatt.

Med energiprodukt förstås bränsle som avses i 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776)

om skatt på energi.

4 §5 Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

1. 9 § första stycket 1–6, 27 §, 28 §, 36 § 3, 5 eller 6 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

2. 8 § första stycket 1–6, 26 § eller 27 § lagen (1994:1564) om alkohol-

skatt och,

3. 4 kap. 1 § första stycket 1–6 eller 8, 2 § eller 2 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi.

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.
3 Senaste lydelse 2013:1077.
4 Senaste lydelse 2006:1510.
5 Senaste lydelse 2009:1507.

SFS

2021:428

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:428

2

2 kap.
13 a §
6 Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

1. en sådan beskattad alkoholvara som avses i 7 a § lagen (1994:1564) om

alkoholskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhänder-
tagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap.
1 § alkohollagen (2010:1622) att föra in varan,

2. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad tobaksvara som

avses i 8 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, och den som kan antas göra
anspråk på varan om omhändertagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar
rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller liknande produkter
att föra in varan, eller

3. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad tobaksvara som

avses i 8 a § lagen om tobaksskatt och det är sannolikt att varan är avsedd att
bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle
strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen om tobak och liknande produkter
eller 4 § lagen om tobaksskatt.

16 §7 Om omhändertagandet av en alkoholvara upphävs men den som gör
anspråk på varan saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen
(2010:1622) att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas
ut till denne.

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men den som gör anspråk

på varan saknar rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller
liknande produkter att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska
lämnas ut till denne.

3 kap.
5 a §
8 Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första
stycket får denna tas ut med

207 kronor/liter för spritdryck,
55 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
11 kronor/liter för starköl,
1 krona och 63 öre/styck för cigaretter.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

4 kap.
1 §
9 En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upplags-
havare eller registrerad avsändare om

1. administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte följer med

transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

6 Senaste lydelse 2018:2091.
7 Senaste lydelse 2013:1076.
8 Senaste lydelse 2016:1074.
9 Senaste lydelse 2018:1888.

background image

SFS

2021:428

3

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en
1. skattskyldig om anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säker-

het som följer av 17 eller 38 e § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi inte iakttagits, eller

2. säljare som vid distansförsäljning enligt 16 eller 16 b § lagen om tobaks-

skatt, 15 eller 15 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen
om skatt på energi inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt, eller

3. säljare som vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak

enligt 38 b eller 38 c § lagen om tobaksskatt inte ställt säkerhet på före-
skrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en förare eller en passagerare som transporterar

varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med sig föreskrivet förenklat
ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats
i ett annat EU-land. Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en
passagerare transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras
passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är

upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokal där punkt-
skattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående
flyttning, om föreskrivet förenklat ledsagardokument vid flyttning av punkt-
skattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandahålls vid
transportkontrollen.

Transporttillägget är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på

eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra,
tredje eller fjärde stycket inte iakttagits.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Lagen tillämpas första gången på flyttningar av snus, tuggtobak och

övrig tobak som påbörjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)