SFS 2021:430 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2021-430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 och 12 §§ lagen (2001:181)
om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
5 §
3 Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,
om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i

fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om
huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala

arbetsgivaravgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt,

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad

avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt
eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10. huruvida en distansförsäljare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om

alkoholskatt eller lagen om skatt på energi har ställt säkerhet för skatten på
de varor som sänds från det andra EU-landet.

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
3 Senaste lydelse 2018:1678.

SFS

2021:430

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:430

2

12 §4 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller
godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotin-
haltiga produkter och lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar samt
uppgifter och handlingar om registrerade mottagare och registrerade EU-
handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik och
registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om
tobaksskatt ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då
godkännandet blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den
administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaks-
skatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra
stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifika-
tionsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2020:570.