SFS 2021:431 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-431.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a och 9 a §§ och
41 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
2 Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och
11 b–13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen
utan att omfattas av 19 kap. 1

§ samma lag och inte heller ska registreras

enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen

(1994:1563) om tobaksskatt,

d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Senaste lydelse 2020:571.

SFS

2021:431

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:431

2

e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
i) 8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

elektronik,

j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter,

l) lagen (2018:1139) om skatt på spel,
m) lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller
n) 4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning

så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålders-

pensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

37 kap.
7 a §
3 Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av
punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–f eller återbetalning av eller
kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna
uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat
riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller
kompensation för punktskatt.

9 a §4 Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan
juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med
någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av

att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter
i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 §
1 b–f eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som
avses i 53 kap. 5 § 2.

41 kap.
3 §
5 Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bok-

föringslagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering,
4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap.

2 §,

3 Senaste lydelse 2020:571.
4 Senaste lydelse 2020:571.
5 Senaste lydelse 2020:571.

background image

SFS

2021:431

3

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare

enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa
nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller

registrerad EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss
elektronik, och

13. den som har ansökt om godkännande som registrerad distansförsäljare

av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)