SFS 2021:432 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

SFS2021-432.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i körkortslagen (1998:488)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 7 § körkortslagen (1998:488)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
7 §
2 Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Färöarna,
Förenade kungariket, Japan eller Schweiz och som gäller i Sverige ska efter
ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är
permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort, ska
beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte
även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som
omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får
utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband
med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet
är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller

Schweiz får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de
personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:126, bet. 2020/21:TU13, rskr. 2020/21:296.
2 Senaste lydelse 2012:876.

SFS

2021:432

Publicerad
den

29 maj 2021