SFS 2021:433 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2021-433.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 6 kap. 7 b § och 8 kap. 10 § körkortsförordningen
(1998:980) ska ha följande lydelse.

6 kap.
7 b §
1 Om en ansökan om utbyte eller ersättande avser ett körkort som ut-
färdats av en annan stat inom EES, ska Transportstyrelsen utreda körkortets
giltighet. Transportstyrelsen ska om det behövs inhämta och kontrollera upp-
gifter hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det
utländska körkortet.

Vid en ansökan om att byta ut eller ersätta ett körkort som utfärdats i

Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz får Transportstyrelsen
förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är giltigt i
den stat där det har utfärdats. Om föreläggandet inte följs, får ansökan avvisas.

8 kap.
10 §
2

Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,

1. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) är giltigt i Sverige under begränsad tid även om
körkortshavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år, om körkortsha-
varen avser att vistas i riket under begränsad tid,

2. medge giltighet i Sverige under begränsad tid för ett körkort utfärdat av

en stat utanför EES, om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom
att byta ut ett svenskt körkort under en utlandsvistelse som inte medfört änd-
ring av den permanenta bosättningen här i riket,

3. medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i

en stat utanför EES kör svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverk-
samhet för transport av personer eller gods kortare sträcka eller tid,

4. medge att ett giltigt utländskt körkort byts ut mot ett svenskt körkort

som är likvärdigt med ett sådant som körkortshavaren tidigare bytt mot ett
utländskt körkort, om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige,

5. medge att ett utländskt körkort utfärdat av en annan stat inom EES,

Färöarna eller Förenade kungariket byts ut, om det utländska körkortet blivit
ogiltigt på grund av tidigare begränsat utbyte mot svenskt körkort eller av
att det inte förnyats i rätt tid i den stat där det har utfärdats, och

6. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför EES jämställs med

svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5 § körkortslagen

1 Senaste lydelse 2012:5.
2 Senaste lydelse 2009:1369.

SFS

2021:433

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

2

SFS

2021:433

(1998:488), om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta
ut ett svenskt körkort och det utländska körkortet är giltigt i Sverige.

Ett undantag eller medgivande får förenas med villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)