SFS 2021:434 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-434.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa

andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 28 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige1,
som gäller till och med den 31 maj 20212,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2021,
dels att rubriken till förordningen samt 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa

EES-stater och några andra stater till Sverige

1 §3 I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till
Sverige för att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in
i landet eller sprids till andra länder. Inreseförbudet gäller vid resor från

1. en annan EES-stat än Danmark, Finland, Island eller Norge, och
2. Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.
Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

4 §4 En utlänning som reser till Sverige ska nekas inresa i landet och
avvisas vid resor från

1. en annan EES-stat än Danmark, Finland, Island eller Norge, och
2. Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.
Detta gäller inte för
1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning

för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före
ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar
gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom
en vecka före ankomsten,

2. personer under 18 år,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:51.
2 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:221.
3 Senaste lydelse 2021:221.
4 Senaste lydelse 2021:221.

SFS

2021:434

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

2

SFS

2021:434

3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och

sjukvårdstransporter,

4. personer som bor i Sverige,
5. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

6. personer med trängande familjeskäl,
7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som

inte kan anstå,

9. sjömän,
10. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller

samarbete inom räddningstjänsten, eller

11. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716).

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)