SFS 2021:435 Förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

SFS2021-435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt

identitetskort

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:661) om nationellt
identitetskort

dels att 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 2–5 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Det nationella identitetskortet ska ha den utformning och det innehåll
som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1157 av
den 20 juni 2019 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och
uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familje-
medlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet.

2 §1 Den som ansöker om ett nationellt identitetskort ska inställa sig
personligen hos passmyndigheten.

3 §2 En ansökan om ett nationellt identitetskort ska göras skriftligen och
undertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet
på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt
namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan
1. låta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild i digitalt

format av sökandens ansikte,

2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga person-

uppgifter, och

3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om sökanden är

under arton år och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt
identitetskort.

Kravet på att lämna fingeravtryck gäller inte barn under sex år och

personer som av fysiska skäl är förhindrade att lämna fingeravtryck.

Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden och det

inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska kortet, om det fortfarande
är giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan. Det gäller inte om
särskilda skäl föranleder annat.

1 Senaste lydelse 2013:509.
2 Senaste lydelse 2013:509.

SFS

2021:435

Publicerad
den

1 juni 2021

background image

SFS

2021:435

2

4 § Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 3 § andra stycket 1 ska sparas
i ett lagringsmedium i identitetskortet.

Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de biometriska

data som tas fram ur fingeravtrycken och ur ansiktsbilden ska omedelbart
förstöras när identitetskortet har lämnats ut eller, om kortet inte har lämnats
ut, när det har gått 90 dagar från den dag då det utfärdades. Om ansökan har
återkallats eller avslagits ska uppgifterna omedelbart förstöras.

5 § Ett nationellt identitetskort ska utfärdas med en giltighetstid av fem år.

En kortare giltighetstid än fem år ska gälla i följande fall:
1. När sökanden inte har fyllt tolv år. Kortet ska då vara giltigt i tre år.
2. När sökanden av fysiska skäl är tillfälligt förhindrad att lämna finger-

avtryck. Kortet ska då vara giltigt i högst ett år.

3. När sökanden kan antas komma att förlora eller befrias från sitt svenska

medborgarskap. Kortet ska då vara giltigt endast till den tidpunkt då med-
borgarskapet beräknas upphöra.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om en kortare giltighetstid än

tre år när identitetskort utfärdas inom landet för barn som ännu inte har för-
värvat personnamn. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får meddela
motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utomlands.

18 § Fingeravtrycken enligt 3 § andra stycket 1 och ansiktsbilden enligt
3 § andra stycket 1 och 16 § 3 får inte användas vid sökning med hjälp av
automatiserad behandling. Detsamma gäller de biometriska data som kan tas
fram ur fingeravtrycken och ansiktsbilden.

Om en myndighet har genomfört en kontroll av om innehavarens

fingeravtryck eller ansikte motsvarar fingeravtrycken eller ansiktsbilden i
lagringsmediet, ska de fingeravtryck och den ansiktsbild samt de bio-
metriska data som då har tagits fram omedelbart förstöras.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.
2. Ett nationellt identitetskort som har utfärdats enligt äldre bestämmelser

och inte återkallats gäller fortfarande under den tid som anges i identitets-
kortet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)