SFS 2021:440 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2021-440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 4 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 4 kap. 19 a�19 g §§, av följande

lydelse.

4 kap.
2 §
1 Detta kapitel innehåller bestämmelser om stöd för åtgärder som
omfattas av unionsprioriteringarna 1�3, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskeri-
fondsförordningen. Dessa avser

1. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),

2. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),

3. främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

(unionsprioritering 3),

4. främjande av saluföring och beredning (unionsprioritering 5), och
5. främjande av den integrerade havspolitikens genomförande

(unionsprioritering 6).

Särskilda bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unions-

prioritering 4 i havs- och fiskerifondsförordningen finns i förordningen
(2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de

unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges
genomförande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs-
och fiskeriprogrammet).

Stöd som avses i första stycket ska lämnas med följande stödnivåer för

den totala offentliga finansieringen:

1. 100 procent av de stödberättigande utgifterna för åtgärder enligt 16�19,

20�35 och 40�43 §§ när stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ. �ven
när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ får det offentliga stödet
uppgå till 100 procent av de stödberättigande utgifterna om det är fråga om
åtgärder enligt 35 och 43 §§.

2. 50 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga åtgärder enligt

16�19, 20�34 och 40�42 §§ när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt

1 Senaste lydelse 2016:360.

SFS

2021:440

Publicerad
den

1 juni 2021

background image

SFS

2021:440

2

organ, om inte något annat följer av bilaga 1 till havs- och fiskerifonds-
förordningen.

3. 100 procent av de stödberättigande utgifterna om förutsättningarna i

artikel 95.3 a i havs- och fiskerifondsförordningen är uppfyllda.

För åtgärder enligt 19 a § ska dock stöd lämnas med ett schablonbelopp

som framgår av 19 c §.

4 §2 Stöd får inte lämnas till företag som befinner sig i svårigheter enligt
kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Första stycket gäller inte för stöd enligt 19 a §.

19 a § Stöd får lämnas för åtgärder som rör definitivt upphörande av
fiskefartygs fiskeverksamhet genom skrotning i enlighet med artikel 34 i
havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får endast lämnas till sådana fartygsägare som

avses i artikel 34.2.a i havs- och fiskerifondsförordningen och endast under
förutsättning att följande krav är uppfyllda:

1. Minst hälften av fartygets infiskade värde under perioden 2017�2018

ska vara hänförligt till torsk, om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-
delområdena 25�32 under 2017 och 2018 samt under den perioden bedrivit
fiske till havs under minst 90 dagar per år. I annat fall ska minst hälften av
det infiskade värdet vara hänförligt till torsk under perioden 2019�2020.

2. Fartygsägaren ägde fartyget den 31 december 2020 och har ägt det

sedan dess.

3. Fartygsägaren har inte ägt andel i något annat unionsfiskefartyg med

en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020.

4. Fartygsägaren har inte haft fiskelicens för något annat

unionsfiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre efter den
30 december 2020.

Kraven i andra stycket 3 och 4 ska även vara uppfyllda av sådana juridiska

personer som fartygsägaren äger andel i och har ett bestämmande inflytande
över eller har ägt andel i och haft ett bestämmande inflytande över efter den
30 december 2020.

Om fartygsägaren är en juridisk person ska kraven i andra stycket 3 och 4

även vara uppfyllda av den eller dem som, direkt eller indirekt, äger andelar
i den juridiska personen eller har ägt sådana andelar efter den 30 december
2020.

19 b § Som villkor för stödet gäller följande:

1. Om stödmottagaren eller en juridisk person som stödmottagaren äger

andel i och har ett bestämmande inflytande över har något fisketillstånd
utöver fisketillstånd för torskfångande redskap i östra eller västra �stersjön,
ska stödmottagaren respektive den juridiska personen lämna in en begäran
om upphävande av tillståndet till Havs- och vattenmyndigheten senast en
månad efter att beslutet om stöd meddelades.

2. Stödmottagaren eller en juridisk person som stödmottagaren äger andel

i och har ett bestämmande inflytande över får inte ansöka om något nytt
fisketillstånd innan det har gått fem år efter den dag då stödet betalades ut
till stödmottagaren.

3. Kraven i 19 a § andra stycket 3 och 4 ska fortsätta vara uppfyllda till

och med tidpunkten för utbetalning av stödet och under fem år efter den dag

2 Senaste lydelse 2015:408.

background image

SFS

2021:440

3

då stödet betalades ut till stödmottagaren. Från det att ansökan om stöd
lämnades in till fem år efter den dag då stödet betalades ut gäller även att en
sådan juridisk person som stödmottagaren äger andel i och har ett
bestämmande inflytande över inte får äga eller ha fiskelicens för något annat
unionsfiskefartyg med en total längd om 8 meter eller längre.

Av artikel 34.5 i havs- och fiskerifondsförordningen framgår att stöd får

betalas ut först när motsvarande kapacitet har strukits från registret över
unionens fiskeflotta och fiskelicenser och fisketillstånd också har dragits in
permanent. Det framgår också att stödmottagaren inte får registrera ett nytt
fiskefartyg inom fem års tid efter att ha mottagit stöd.

19 c § Stöd enligt 19 a § lämnas med ett schablonbelopp.

Om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-delområdena 25�32 under 2017

och 2018 samt under den perioden bedrivit fiske till havs under minst
90 dagar per år bestäms schablonbeloppet med hänsyn till fartygets brutto-
tonnage, vilket redskap som har använts i störst utsträckning under perioden
2017�2018, i vilken utsträckning fartyget bedrivit fiske till havs under
samma period och hur stor andel av det infiskade värdet under denna period
som är hänförligt till torsk.

I annat fall bestäms schablonbeloppet med hänsyn till fartygets

bruttotonnage, vilket redskap som har använts i störst utsträckning under
perioden 2019�2020, i vilken utsträckning fartyget bedrivit fiske till havs
under samma period och hur stor andel av det infiskade värdet under denna
period som är hänförligt till torsk.

19 d § En ansökan om stöd enligt 19 a § ska göras skriftligt på en blankett
som Jordbruksverket tillhandahåller.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 september

2021.

19 e § En ansökan om stöd enligt 19 a § ska innehålla

1. fartygsägarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

fartygssignal för det fartyg som ska skrotas samt uppgift om i vilket län
fartyget ligger i hamn,

2. uppgift om huruvida fartygsägaren är ett mikroföretag, ett litet företag

eller ett medelstort företag enligt kommissionens rekommendation
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små
och medelstora företag,

3. uppgift om huruvida fartygsägaren eller någon sådan person som avses i

19 a § tredje eller fjärde stycket har ägt andel i något annat unionsfiskefartyg
med en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020,

4. uppgift om huruvida fartygsägaren eller någon sådan person som avses

i 19 a § tredje eller fjärde stycket har haft fiskelicens för något annat unions-
fiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december
2020,

5. uppgift om huruvida fartygsägaren eller en juridisk person som fartygs-

ägaren äger andel i och har ett bestämmande inflytande över har något
fisketillstånd utöver fisketillstånd för torskfångande redskap i östra eller
västra �stersjön,

6. uppgift om hur många yrkesfiskare som kommer att beröras av den

planerade skrotningen, och

7. de övriga uppgifter som Jordbruksverket behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om stöd ska lämnas på heder och samvete.

background image

SFS

2021:440

4

19 f § En ansökan om utbetalning av stöd enligt 19 a § ska göras skriftligt
på en blankett som Jordbruksverket tillhandahåller.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 5 april 2023.

19 g § En ansökan om utbetalning av stöd enligt 19 a § ska innehålla

1. stödmottagarens namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och

bankkontonummer,

2. fartygssignal för det fartyg som har skrotats samt uppgift om i vilket

län fartyget låg i hamn innan det skrotades,

3. uppgift om huruvida stödmottagaren efter att ansökan om stöd

lämnades in, har ägt andel i eller haft fiskelicens för något annat
unionsfiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre,

4. uppgift om huruvida stödmottagaren, efter att ansökan om stöd

lämnades in, har ägt andelar i och haft ett bestämmande inflytande över
någon juridisk person som ägt andel i eller haft fiskelicens för något annat
unionsfiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre,

5. uppgift om huruvida stödmottagaren, efter att beslutet om stöd med-

delades, har sökt något nytt fisketillstånd,

6. uppgift om huruvida stödmottagaren, efter att beslutet om stöd med-

delades, har ägt andelar i och haft ett bestämmande inflytande över någon
juridisk person som sökt ett nytt fisketillstånd,

7. uppgift om hur många fiskare som har berörts av skrotningen,
8. skrotningsintyg, och
9. de övriga uppgifter som Jordbruksverket behöver för att kunna fatta

beslut om utbetalning av stöd.

Uppgifterna i en ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på heder och

samvete.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)