SFS 2021:441 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641)1

dels att 11 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

2 § 2 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Energimarknads-
inspektionen

– handlingar som ingår i informationssystemet
om transaktioner på grossistmarknaderna för
energi

Folkhälsomyndigheten – statistiskt primärmaterial, och

– primärmaterial som utgör underlag i under-
sökningar om folkhälsan och dess bestäm-
ningsfaktorer

Försäkringskassan

– handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård
eller annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial

1 Senaste lydelse av 11 a § 2014:6.

2 Senaste lydelse 2020:1286.

SFS

2021:441

Publicerad
den

1 juni 2021

background image

SFS

2021:441

2

3 §3 Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte
tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3 Senaste lydelse 2020:69.

Myndighet

Register

allmänna domstolar

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelser på beford-
ringsanstalt, om föreläggande att
bevara en viss lagrad uppgift och
om hemlig avlyssning av elek-
tronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kom-
munikation, hemlig kameraöver-
vakning, hemlig rumsavlyssning
och hemlig dataavläsning

allmänna förvaltningsdomstolar

diarier över mål enligt smitt-
skyddslagen (2004:168) och enligt
lagen (1972:119) om fastställande
av könstillhörighet i vissa fall

beskickningar och konsulat samt
delegationer hos mellanfolkliga orga-
nisationer, dock inte Sveriges stän-
diga representation vid Europeiska
unionen (EU)

samtliga diarier

Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets
radioanstalt och Totalförsvarets
forskningsinstitut

diarier över inriktningar enligt
lagen (2000:130) om försvars-
underrättelseverksamhet och över
underrättelser inom försvarets
underrättelse- och säkerhetstjänst

Försvarsunderrättelsedomstolen

diarier över mål om tillstånd enligt
lagen (2008:717) om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet

Polismyndigheten

diarier över ärenden om kvar-
hållande av försändelse på beford-
ringsanstalt, om föreläggande att
bevara en viss lagrad uppgift och
om hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig över-
vakning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig kameraövervakning,
hemlig rumsavlyssning och hemlig
dataavläsning

Regeringskansliet

diarium över krypterade medde-
landen, diarium över handlingar
som rör myndigheters krigsorga-
nisation

och

beredskapsför-

beredelser, diarier över inriktningar
och underrättelser enligt lagen
(2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet, diarier över

background image

SFS

2021:441

3

handlingar som rör förberedelser
enligt

11 f §

förordningen

(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet över hand-
lingar som kommit in eller upp-
rättats i andra än administrativa och
konsulära ärenden och handels-
ärenden

Skatteverket

diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen

diarium över ärenden som hand-
läggs av Socialstyrelsens råd för
vissa rättsliga, sociala och medi-
cinska frågor

Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten

diarier över ärenden om verk-
ställighet av beslut om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet

Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen (EU)

samtliga diarier, utom diarium över
EU-institutionernas officiella doku-
ment och diarier över handlingar
som kommit in eller upprättats i
administrativa ärenden och handels-
ärenden

Säkerhetspolisen

diarier över underrättelser inom den
särskilda polisverksamheten för att
hindra och uppdaga brott mot rikets
säkerhet m.m. och diarier över
ärenden om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsanstalt, om
föreläggande att bevara en viss
lagrad uppgift och om hemlig av-
lyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation, hem-
lig kameraövervakning, hemlig
rumsavlyssning och hemlig data-
avläsning

Tullverket

diarier över ärenden om kvar-
hållande av försändelse på beford-
ringsanstalt, om föreläggande att
bevara en viss lagrad uppgift och
om hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig över-
vakning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig kameraövervakning,
hemlig rumsavlyssning och hemlig
dataavläsning

background image

SFS

2021:441

4

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den
verksamhet som bedrivs av Coronakommissionen (S 2020:09).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Sekretessen enligt den upphävda 11 a § gäller fortfarande för uppgifter

i verksamhet som har bedrivits av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18).

3. Sekretessen enligt 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för upp-

gifter i verksamhet som har bedrivits av Granskningskommissionen i anled-
ning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

åklagarmyndigheter

diarier över ärenden om kvar-
hållande av försändelse på beford-
ringsanstalt, om föreläggande att
bevara en viss lagrad uppgift och
om hemlig avlyssning av elek-
tronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kom-
munikation, hemlig kameraöver-
vakning, hemlig rumsavlyssning
och hemlig dataavläsning samt
diarier över förundersökningar som
rör brott mot rikets säkerhet