SFS 2021:442 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 24 kap. 8 a §, och närmast före
24 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

24 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
8 a § Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att en uppgift om en enskild
huvudman inom skolväsendet som avser andra personliga eller ekonomiska
förhållanden än huvudmannens intäkter och kostnader lämnas till Statens
skolverk, om uppgiften behövs i myndighetens verksamhet med

1. nationell uppföljning och utvärdering,
2. nationella studier om måluppfyllelse,
3. internationella studier om skolväsendet,
4. stöd till skolutveckling,
5. hantering av statliga stöd och bidrag,
6. det nationella informationssystemet för skolväsendet, eller
7. redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad

som ingår i den officiella statistiken eller som följer av 1–6.

Sekretessen enligt 8 § hindrar inte heller att en uppgift om en enskild

huvudman inom skolväsendet som avser andra personliga eller ekonomiska
förhållanden än huvudmannens intäkter och kostnader lämnas till en kom-
mun, om uppgiften behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldig-
het enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290.

SFS

2021:442

Publicerad
den

3 juni 2021