SFS 2021:443 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)2

dels att 24 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 24 kap. 8 a § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290.
2 Senaste lydelse av
24 kap. 8 a § 2021:

442

rubriken närmast före 24 kap. 8 a § 2021:

442.

SFS

2021:443

Publicerad
den

3 juni 2021