SFS 2021:449 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2021-449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 a § och 8 kap. 1 § patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 a §1 Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring.

Socialstyrelsen får ta ut avgift enligt denna förordning för att utfärda intyg

om godkänd bastjänstgöring.

8 kap.

1 §2 Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10�14 §§ avgiftsförord-

ningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

�rendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

Kiropraktor, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso-
och sjukvårdskurator, logoped, läkare, optiker, ortoped-
ingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhus-
fysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

2

Intyg om godkänd bastjänstgöring

3

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

1 Senaste lydelse 2020:1098.
2 Senaste lydelse 2020:1098.

SFS

2021:449

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2021:449

2

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)